سپهر اسلامی

سپهر اسلامی

سپهر اسلامی
از تهران

گروه آزمایشی : تجربی
تعداد آزمون : 38
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 7758
رشته تحصیلی : تجربى نظام جديد
نام پشتیبان : مدرسه انرِژى اتمى
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه غيرانتفاعي انرژي اتمي
4
کشوری

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :7758
میانگین تراز نیمسال اول :7875
میانگین تراز نیمسال دوم :7793

کارنامه دانش آموز در کانون