شهریار سلیمانی

شهریار سلیمانی

شهریار سلیمانی
از گرگان

گروه آزمایشی : تجربی
رتبه تجربی در منطقه : 4
تعداد آزمون : 52
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 7795
رشته تحصیلی : تجربى نظام جديد
نام پشتیبان : طيبه لكزايى
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي
6
کشوری

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7632
میانگین تراز آزمون عادی :7795
میانگین تراز نیمسال اول :7997
میانگین تراز نیمسال دوم :7776