علی محمدی چایجانی

علی محمدی چایجانی

علی محمدی چایجانی
از كلاچاي

رتبه ریاضی در منطقه : 787
تعداد آزمون : 25
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 5309
رشته تحصیلی : دوازدهم رياضي
نام پشتیبان : محمد سالار طاهرى
نام مدرسه : شهيد بهشتى
رشته قبولی:آموزش فيزيك - بومي گيلان ,پرديس شهيد چمران - تهران
787
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :5092
میانگین تراز آزمون عادی :5309
میانگین تراز نیمسال اول :5410
میانگین تراز نیمسال دوم :5244

کارنامه دانش آموز در کانون