رامین آزادی

رامین آزادی

رامین آزادی
از تهران

گروه آزمایشی : تجربی
رتبه تجربی در منطقه : 1
رتبه زبان در منطقه : 75
تعداد آزمون : 29
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 7756
رشته تحصیلی : تجربى نظام جديد
نام پشتیبان : مدرسه پسرانه درخشان
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان علامه حلي
2
کشوری

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7356
میانگین تراز آزمون عادی :7756
میانگین تراز نیمسال اول :7848
میانگین تراز نیمسال دوم :7676

کارنامه دانش آموز در کانون