فاطمه محمدی

فاطمه محمدی

فاطمه محمدی
از دليجان

گروه آزمایشی : انسانی
رتبه انسانی در منطقه : 6
تعداد آزمون : 69
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 7895
رشته تحصیلی : انسانى نظام جديد
نام پشتیبان : الهام يدالهى
نام مدرسه : متوسطه 2 دخترانه نمونه دولتي الزهرا
9
کشوری

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7372
میانگین تراز آزمون عادی :7895
میانگین تراز نیمسال اول :7698
میانگین تراز نیمسال دوم :7959

کارنامه دانش آموز در کانون