محمد مهدی قلی زاده

محمد مهدی قلی زاده

محمد مهدی قلی زاده
از بابل

گروه آزمایشی : تجربی
رتبه تجربی در منطقه : 5
تعداد آزمون : 70
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 7617
رشته تحصیلی : تجربى نظام جديد
نام پشتیبان : محمدهادى اورجى
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتى (سمپاد)
10
کشوری

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7567
میانگین تراز آزمون عادی :7617
میانگین تراز نیمسال اول :7792
میانگین تراز نیمسال دوم :7619

کارنامه دانش آموز در کانون