الهام باقری

الهام باقری

الهام باقری
از لامرد

رتبه انسانی در منطقه : 962
تعداد آزمون : 32
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 5845
رشته تحصیلی : دوازدهم انساني
نام پشتیبان : زهرا صداقت
نام مدرسه : خديجه كبرى(س)
رشته قبولی:آموزش ابتدايي - بومي فارس,پرديس شهيد باهنر - شيراز
962
ايثارگر-5%

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :5144
میانگین تراز آزمون عادی :5845
میانگین تراز نیمسال اول :5993
میانگین تراز نیمسال دوم :5730

کارنامه دانش آموز در کانون