محراب شادی دیزناب

محراب شادی دیزناب

محراب شادی دیزناب
از تبريز

گروه آزمایشی : تجربی
رتبه تجربی در منطقه : 5
رتبه زبان در منطقه : 67
تعداد آزمون : 127
سابقه در کانون : 6 سال
میانگین تراز کانون : 7810
رشته تحصیلی : تجربى نظام جديد
نام پشتیبان : مهراد رحمتى
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيدمدنى
9
کشوری

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7738
میانگین تراز آزمون عادی :7810
میانگین تراز نیمسال اول :8018
میانگین تراز نیمسال دوم :7784

کارنامه دانش آموز در کانون