برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زبان تخصصی

دانشگاه تهران

25 10 6884 6 6 8 8 7
394

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

22 4 6335 315 7 8 9 9 7
176

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

30 7 6469 101 6 7 9 8 7
126

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

30 7 5872 6 6 8 9 6
76

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

25 4 6411 829 5 7 9 8 7
43

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

شبانه
20 6 6191 914 5 5 8 8 7
33

دانشگاه فردوسي - مشهد

30 9 5888 824 4 6 7 8 6
70

دانشگاه اصفهان

25 3 5899 1154 5 4 8 8 7
50

دانشگاه شيراز

20 5 5782 5 4 7 7 6
57

دانشگاه اصفهان

25 5 6012 1336 5 6 7 7 6
39

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

35 7 6143 1613 5 5 8 8 6
45

دانشگاه شهيد چمران اهواز

30 3 5377 1532 4 3 5 8 6
34

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

30 4 6009 3 4 6 8 7
24

دانشگاه مازندران - بابلسر

20 4 5160 2131 5 4 8 8 5
35

دانشگاه شهرکرد

35 4 4912 5 4 8 5 3
20

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
35 5 5245 4 3 6 7 4
39

دانشگاه يزد

35 13 5471 5088 4 4 8 7 5
26

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

45 3 5322 4 5 5 7 5
61

دانشگاه كردستان - سنندج

40 5 5371 2 3 6 6 5
31

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

30 5 5383 4061 4 4 6 7 5
21

دانشگاه كردستان - سنندج

40 4 5208 4 4 6 7 4
26

دانشگاه كاشان

22 5 5434 3 4 6 7 5
17

دانشگاه ياسوج

40 5 4822 3 3 6 5 3
14

دانشگاه گلستان - گرگان

35 4 4865 2 4 6 6 4
20

دانشگاه قم

60 6 5448 4361 3 4 8 6 4
25

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

40 6 5052 4744 4 4 7 6 4
31

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
15 5 5370 4674 3 3 5 7 5
20

دانشگاه نيشابور

30 3 5473 3 5 6 7 5
13

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

45 6 5792 4 3 6 7 6
18

دانشگاه پيام نور تهران - تهران جنوب

50 3 4910 3 3 7 6 5
8

دانشگاه اراک

45 10 5258 6093 3 3 5 6 4
16

دانشگاه سمنان

30 6 5070 6236 4 4 7 7 4
12

دانشگاه لرستان - خرم آباد

30 5 5634 5976 3 2 7 7 5
14

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

45 5 4952 3 2 7 4 4
18

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

40 5 5347 6321 2 3 6 6 5
16

دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران)

60 3 4731 3 5 3 5 5
2

دانشگاه دامغان

45 3 4833 3 2 4 6 5
7

دانشگاه بيرجند

35 4 4722 3 2 6 7 4
8

دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر)

شبانه
20 3 5097 3 4 5 7 4
8

دانشگاه ملاير

60 7 5121 8661 7691 3 2 5 7 4
13

دانشگاه غيرانتفاعي مفيد(ره) - قم

45 5 4802 6786 2 2 4 5 4
6

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

35 4 5234 9106 3 2 7 5 3
8

دانشگاه مازندران - بابلسر

20 3 3 2 4 7 7
8

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
12 3 4 5 6 9 7
18

دانشگاه تبريز

24 3 7 6 9 7 6
26

دانشگاه خليج فارس - بوشهر

40 3 3 3 8 7 4
19

دانشگاه گيلان - رشت

35 3 5659 6 5 7 6 4
27