برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان درک عمومی هنر درک عمومی ریاضی و فیزیک ترسیم فنی خلاقیت تصویری خلاقیت نمایشی خلاقیت موسیقی خواص مواد

دانشگاه هنر اصفهان

20 4 5283 426 3 3 5 3 1 3 2 2 2 1 2
7

دانشگاه هنر اصفهان

25 4 4801 2 2 3 1 1 2 1 2 1 1 1
3

دانشگاه سمنان

25 4 4717 1 2 4 1 1 2 2 1 1 2 1
1