برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه تهران

70 33 7092 50 101 60 7 9 8 6 8 9 7 8 6 8 7 7
461

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

110 62 6965 142 164 171 43 7 7 8 5 6 8 6 7 6 7 6 7
247

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

30 14 6653 229 24 7 7 8 4 5 7 6 6 6 8 6 7
131

دانشگاه خوارزمي تهران

25 11 7111 198 6 7 7 4 6 7 6 6 5 6 5 6
70

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

50 21 6487 292 472 785 6 6 7 4 5 7 6 6 4 6 4 6
63

دانشگاه تبريز

27 21 6463 479 418 176 6 7 7 3 4 8 6 6 6 7 5 6
70

دانشگاه فردوسي - مشهد

40 22 6195 393 349 576 6 6 7 4 4 7 5 6 5 7 5 6
62

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

شبانه
20 4 6752 6 7 6 5 6 7 6 6 5 8 5 6
35

دانشگاه اصفهان

50 29 6095 424 550 497 160 6 6 7 3 5 7 6 6 5 7 5 6
51

دانشگاه شيراز

60 29 6205 525 662 821 212 6 6 7 4 4 7 5 6 5 6 5 6
48

دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)

70 39 5878 780 582 633 312 6 7 7 3 4 6 5 6 3 6 5 6
20

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

25 11 5986 990 5 6 7 3 4 7 5 5 4 6 4 6
18

دانشگاه مازندران - بابلسر

30 16 6148 872 6 6 6 4 4 6 5 5 3 5 4 6
25

دانشگاه اصفهان

شبانه
30 11 5928 1216 995 4 5 7 2 4 5 5 6 4 5 4 5
17

دانشگاه يزد

60 32 5907 1394 1523 1303 4 5 6 2 4 5 4 5 4 6 4 6
20

دانشگاه تبريز

شبانه
18 11 5980 1142 5 6 7 3 4 6 5 5 3 6 4 6
13

دانشگاه گيلان - رشت

40 23 5706 1214 1395 2939 5 5 6 3 3 6 4 4 3 6 4 6
41

دانشگاه قم

60 21 5611 2300 2143 1037 4 5 6 1 3 6 4 5 4 6 4 5
8

دانشگاه زنجان

25 12 5808 2709 4 4 5 3 3 5 4 5 4 5 3 5
15

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
20 5 6268 5 5 6 2 3 6 3 5 3 5 4 4
22

دانشگاه كاشان

22 10 5739 1242 5 5 6 4 3 6 4 5 4 5 4 6
17

دانشگاه سمنان

30 10 5808 1431 2350 4 4 7 2 3 5 4 5 3 6 5 6
9

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

40 19 5781 1827 1366 4 5 6 2 3 6 4 5 4 5 3 5
15

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
30 15 5658 2048 1532 5 5 6 2 2 6 4 5 3 4 3 6
15

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

60 28 5636 1594 2313 1586 5 4 6 3 3 6 4 4 4 5 4 5
33

دانشگاه گلستان - گرگان

30 16 5266 1809 2162 4204 4 5 6 1 3 5 3 5 3 5 3 6
10

دانشگاه شهرکرد

35 10 5382 1614 2066 4 4 6 1 3 6 4 4 3 5 3 5
13

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

35 12 5663 2808 4 4 5 1 3 5 3 5 4 5 3 5
9

دانشگاه اراک

45 10 5609 2963 3 5 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4
16

دانشگاه شهيد چمران اهواز

40 15 5276 3327 3454 4 4 5 2 3 5 3 4 3 3 2 4
24

دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم

45 13 5250 3915 4 4 5 1 3 5 4 3 3 5 3 4
6

دانشگاه بجنورد

45 19 5268 3777 5262 3 4 5 1 3 4 3 4 3 4 3 5
8

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

50 14 5377 3938 1958 3 4 5 1 1 5 3 3 3 4 2 5
10

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
40 15 5339 3499 8366 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 2 4
12

دانشگاه مراغه

40 11 5259 3430 4171 3 4 5 1 2 4 3 4 3 4 2 5
3

دانشگاه بيرجند

60 21 5306 4553 1947 4 4 5 1 3 4 3 4 3 4 2 4
5

دانشگاه كردستان - سنندج

35 17 5459 4492 4406 3 4 5 1 2 5 3 4 3 4 3 4
18

دانشگاه ميبد

35 10 5462 3714 4 3 5 1 2 5 3 2 2 4 2 5
3

دانشگاه دامغان

40 10 5202 3747 4157 4 3 5 3 1 5 4 3 3 4 3 5
3

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

25 7 5147 3726 2 4 3 1 2 5 3 4 3 3 2 4
4

دانشگاه رازي کرمانشاه

35 10 5332 4676 3 4 5 2 2 5 3 4 3 4 3 5
14

مجتمع آموزش عالي گناباد

40 12 5303 4117 5767 3 4 4 1 1 5 3 4 4 4 2 4
1

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

60 19 5267 1535 5506 8823 4 4 5 2 3 5 4 5 2 4 3 5
6

دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) - مشهد

60 12 4862 4109 37515 3 2 3 1 1 3 3 2 2 3 1 4
8

دانشگاه لرستان - خرم آباد

35 10 4988 5811 2 2 3 1 2 4 2 3 3 3 2 4
8

دانشگاه ملاير

45 19 5134 5540 8253 3169 3 3 4 2 1 3 3 3 3 3 2 4
4

دانشگاه مراغه

شبانه
10 4 5247 3 4 3 1 3 4 3 3 2 3 2 4
2

دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد

45 10 5017 4370 9178 3 3 4 1 1 3 2 3 4 4 3 4
5

دانشگاه سمنان

شبانه
20 6 4998 6235 3 3 3 2 1 5 4 3 3 4 2 4
3

دانشگاه ايلام

30 4 4893 6060 3 4 4 1 1 5 3 3 3 3 1 4
4

دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان

60 20 4529 6665 35789 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 3
2

دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) - مشهد

60 13 4762 6760 21029 2 2 3 1 1 3 2 2 2 2 1 3
1

دانشگاه ملاير

شبانه
15 4 5238 7215 3 4 2 1 2 3 4 2 2 2 2 3
6

دانشگاه زابل

40 10 4689 7372 7970 2 3 2 1 1 3 2 3 2 2 1 4
12

دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز)

شبانه
40 14 4940 8826 3 2 3 1 2 4 2 2 2 3 2 4
3

دانشگاه غيرانتفاعي خراسان - مشهد

60 8 4692 7962 2 2 3 1 1 4 2 1 2 2 1 4
3

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان

50 10 4811 8071 23952 2 2 3 1 1 2 1 2 2 2 1 3
1

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

شبانه
50 10 4780 8426 11582 1 2 2 1 2 4 2 2 3 3 1 2
1

دانشگاه غيرانتفاعي بينالود - مشهد

60 18 4594 8485 36360 6497 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 3
2

دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد

شبانه
15 6 5085 2 2 3 1 1 3 2 2 2 3 2 4
3

دانشگاه پيام نور تهران - تهران جنوب

50 5 4591 9038 3 4 3 1 1 4 3 3 2 3 2 5
16

دانشگاه دامغان

شبانه
20 3 9322 2 3 2 1 1 3 3 4 2 3 1 4
4

دانشگاه پيام نور مازندران - مرکز ساري

50 17 4684 9340 26609 3 2 3 1 1 2 2 2 2 3 1 4
1

دانشگاه غيرانتفاعي شانديز - مشهد

60 17 4476 10067 69107 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 3
1

دانشگاه كردستان - سنندج

شبانه
35 12 4854 10156 15436 2 2 2 1 1 4 2 2 2 2 1 3
3

دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران)

60 12 4655 2409 11474 19844 2 2 3 1 1 3 2 2 2 2 2 3
1

دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز

50 13 4700 20825 2 2 3 1 1 3 2 2 3 3 1 4
2

دانشگاه غيرانتفاعي مفيد(ره) - قم

45 13 4759 11170 25005 2 3 3 1 2 3 2 3 2 2 1 3
4

دانشگاه پيام نور تهران - واحد شهريار

50 6 5093 12594 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 3
3

دانشگاه پيام نور فارس - مرکز شيراز

50 13 4709 7040 22107 2 2 3 1 1 3 2 2 2 1 1 3
1

دانشگاه پيام نور تهران - واحد اسلام‌شهر

50 6 4712 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 3
3

مجتمع آموزش عالي گناباد

شبانه
10 4 4890 2 3 4 1 1 3 2 2 2 3 2 5
1

دانشگاه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهران (ويژه برادران)

0 10 4653 4292 12205 31635 3 2 4 1 1 3 2 2 3 3 1 3
0

دانشگاه پيام نور تهران - واحد شهر جديد پرديس

50 6 4597 9688 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 3
0

دانشگاه پيام نور تهران - مرکز پرند

50 4 4526 3 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2
1

دانشگاه پيام نور تهران - واحد لواسانات

50 6 4690 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2
1

دانشگاه پيام نور تهران - مرکز پاکدشت

50 5 4389 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2
1

دانشگاه پيام نور قم - مرکز قم (محل تحصيل خواهران «پرديسان» و برادران «ساختمان شماره 2»)

50 7 4726 17164 2 2 2 1 1 2 1 2 1 3 1 3
1

دانشگاه پيام نور قزوين - مرکز قزوين

50 7 4698 17198 2 1 2 1 1 2 1 2 2 3 1 4
3

دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل دماوند)

60 7 4532 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 3
1

دانشگاه پيام نور تهران - مرکز ورامين

50 9 4683 24930 1 1 2 1 1 3 2 1 1 2 1 3
0

دانشگاه پيام نور تهران - مرکز دماوند

50 7 4395 12279 21167 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 3
3

دانشگاه پيام نور كرمان - مرکز كرمان

50 9 4566 10968 28600 1 2 2 1 1 3 1 1 3 2 1 3
0

دانشگاه پيام نور تهران - مرکز حسن آباد

50 6 4364 13713 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
1

دانشگاه پيام نور اردبيل - مرکز اردبيل

50 11 4671 37242 2 2 3 1 1 4 1 2 2 2 1 4
0

دانشگاه پيام نور تهران - واحد پيشوا

50 3 4325 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2
0

دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز اهواز

50 7 4601 31784 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
2

دانشگاه پيام نور البرز - واحد ماهدشت

50 7 4256 36553 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 3
4

دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي - مرکز اروميه

50 5 4503 28262 2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 3
3

دانشگاه پيام نور كرمانشاه - مرکز كرمانشاه

50 5 4490 30780 1 2 2 1 1 4 1 2 2 2 1 2
4

دانشگاه پيام نور تهران - واحد ملارد

50 5 4395 32723 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2
1

دانشگاه پيام نور البرز - واحد هشتگرد

50 5 4476 37765 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 3
0

دانشگاه بيرجند

شبانه
15 4 3 2 4 1 1 2 2 2 2 2 1 3
3

دانشگاه پيام نور تهران - واحد ري

50 3 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2
7

دانشگاه شاهد - تهران

60 4 4916 5 6 6 3 4 6 4 7 4 5 4 6
8

دانشگاه زابل

شبانه
30 3 1 1 3 1 1 5 1 1 2 2 2 3
12