برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه تهران

18 6 6586 187 6 7 8 4 7 8 6 7 6 9 5 6
68

دانشگاه تهران

18 5 6652 6 5 7 4 5 7 6 4 4 6 5 6
25

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

18 8 5516 263 602 5 7 7 3 6 7 5 6 4 6 5 6
24

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

18 5 5508 4 5 6 5 5 7 5 5 5 7 4 6
9

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران (محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي بيمه اكو)

18 5 6503 5 6 7 6 2 5 5 6 3 6 5 6
13

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

9 5 5582 5 4 5 3 4 5 4 3 4 7 4 6
13

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

18 7 5639 1027 4 5 4 3 5 7 4 4 2 6 3 5
8

دانشگاه خوارزمي تهران

15 7 5743 824 5 5 6 2 3 6 4 4 5 5 4 6
11

دانشگاه خوارزمي تهران

15 6 5524 5 4 6 1 5 6 3 4 4 5 4 4
4

دانشگاه خوارزمي تهران

36 13 5713 2508 4 5 6 2 4 6 3 4 4 6 4 6
3

دانشگاه يزد

21 10 5450 2085 3 3 5 1 4 6 3 3 2 5 2 6
10

دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)

15 5 5796 3 4 6 3 5 6 3 2 2 4 2 7
8

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران (محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي بيمه اكو)

شبانه
18 4 5193 4 4 5 6 3 5 4 3 2 5 2 6
4

دانشگاه فردوسي - مشهد

12 6 5588 4 5 6 2 6 6 3 4 3 5 3 5
5

دانشگاه شيراز

12 4 5258 4 3 4 1 3 5 3 3 2 5 2 6
6

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

شبانه
6 3 5464 4 4 6 3 3 6 4 4 2 6 3 6
4

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

36 4 4597 3 4 4 1 4 3 3 3 1 2 2 3
1

دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)

15 3 4821 2 3 4 3 5 9 3 2 2 2 1 4
2

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
9 5 4664 2533 3 3 4 1 3 4 3 3 2 4 2 5
4

دانشگاه اصفهان

18 6 5536 3 4 5 1 2 3 3 3 3 4 2 4
9

دانشگاه يزد

21 10 5266 5801 3 3 4 1 4 5 4 4 3 4 3 5
1

دانشگاه اصفهان

18 9 5274 5656 3 3 4 1 3 5 2 2 3 4 2 5
7

دانشگاه خوارزمي تهران

15 6 5185 4669 3 4 3 2 1 6 3 3 3 4 3 5
0

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

18 5 5479 4 5 4 3 3 5 4 4 3 4 2 5
0

دانشگاه غيرانتفاعي خيام - مشهد

36 7 4955 5057 2 1 3 1 2 3 1 2 2 2 1 3
2

دانشگاه قم

36 10 5101 6443 3 2 3 1 3 6 3 2 2 3 2 4
1

دانشگاه قم

36 7 4737 4012 6908 2 2 3 2 3 5 2 2 3 3 1 3
1

دانشگاه مازندران - بابلسر

27 5 5203 6166 3 4 4 1 2 4 2 3 1 4 2 4
2

دانشگاه زنجان

18 4 5246 5571 2 4 3 3 3 4 2 2 2 5 2 4
1

دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم

18 3 4833 3 4 2 3 1 4 3 3 2 3 1 4
0

دانشگاه ميبد

21 3 5155 3 2 5 1 2 6 2 2 1 5 2 5
0

دانشگاه گيلان - رشت

24 7 4944 6044 2 3 2 1 2 2 1 2 2 3 1 3
3

دانشگاه يزد

21 5 4944 2 1 3 1 3 4 2 1 2 2 1 4
0

دانشگاه ميبد

21 4 4902 7965 3 4 4 1 2 5 3 2 3 2 1 3
0

دانشگاه شهيد چمران اهواز

27 4 4354 3 2 1 2 1 4 2 1 2 5 1 4
0

مجتمع آموزش عالي گناباد

30 5 4789 7499 2 3 3 1 2 5 2 2 2 2 1 4
0

دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران)

36 3 4519 1 3 2 1 2 2 2 1 1 2 1 3
0

دانشگاه اروميه

30 6 4947 2 3 2 1 2 3 2 1 3 2 1 3
6

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

21 8 4746 10397 3 2 4 1 2 5 2 2 2 2 1 4
0

دانشگاه سمنان

18 5 4943 8482 2 2 3 1 1 4 3 2 2 2 2 4
3

دانشگاه اروميه

30 6 4942 2 3 3 1 1 4 2 2 2 2 1 4
1

دانشگاه گيلان - رشت

24 3 4769 2 2 3 2 2 4 3 3 3 3 1 5
1

دانشگاه گلستان - گرگان

21 6 4947 8557 3 3 4 1 1 2 3 2 3 2 1 4
1

دانشگاه غيرانتفاعي خاتم - تهران

36 8 5077 15010 3 2 3 2 2 3 2 1 2 2 1 4
0

دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز

30 6 4721 8599 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2
0

دانشگاه مازندران - بابلسر

27 7 4991 7882 3 1 2 1 1 4 2 2 2 2 1 4
3

دانشگاه غيرانتفاعي رسام - كرج

36 5 4592 9074 1 2 2 1 1 4 2 2 2 2 1 4
0

دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران)

36 3 4629 2 3 2 1 2 3 3 4 2 1 1 2
1

دانشگاه پيام نور تهران - واحد ري

30 3 4503 9764 1 2 2 1 1 3 1 1 2 1 1 2
0

دانشگاه سمنان

18 8 5054 9947 3 2 3 1 1 4 2 1 1 2 1 3
0

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

36 10 4826 5353 14234 3 3 3 1 3 4 3 3 2 3 1 4
0

دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز)

شبانه
21 9 4780 15566 2 1 2 1 2 4 1 1 2 2 1 4
1

دانشگاه پيام نور تهران - واحد ري

30 4 4611 10079 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3
1

دانشگاه صنعتي شاهرود

36 10 4788 9796 15961 2 1 3 1 1 4 2 1 2 1 1 4
3

دانشگاه گنبد (محل تحصيل آزادشهر)

21 5 4827 10485 3 2 4 1 1 4 2 1 2 4 1 4
0

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
27 6 4857 8222 2 2 3 1 1 4 1 2 2 2 1 4
0

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
24 3 4665 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2
0

دانشگاه خليج فارس - بوشهر

24 5 4823 2 1 3 1 1 4 2 1 3 3 1 4
1

دانشگاه بجنورد

30 5 5173 12093 2 2 4 1 1 6 3 1 3 3 1 4
1

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
27 11 4525 13603 3 2 2 1 1 3 2 2 1 2 1 3
0

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

36 6 4708 13729 2 3 2 1 2 3 2 2 3 3 2 3
0

دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز مشهد

30 7 4752 7378 26876 1 2 3 1 2 3 2 1 2 2 1 3
1

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

24 7 5035 13452 3 2 3 1 2 4 1 1 1 1 1 4
0

دانشگاه گنبد (محل تحصيل آزادشهر)

21 4 4727 3 1 3 1 1 2 2 2 2 2 1 4
0

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

15 5 4901 14265 2 3 3 1 1 5 1 1 2 2 1 4
1

دانشگاه پيام نور تهران - واحد ري

30 5 4577 12408 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2
0

دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل دماوند)

36 5 4434 11707 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3
0

دانشگاه پيام نور تهران - واحد لواسانات

30 4 4653 12518 1 2 1 1 1 4 2 1 1 2 1 3
0

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

24 5 4664 14808 2 2 4 1 1 5 1 2 4 2 1 4
0

دانشگاه خليج فارس - بوشهر

24 6 4678 13754 19434 2 2 4 1 1 5 2 1 3 2 1 3
1

دانشگاه سمنان

شبانه
18 6 4713 15027 1 1 2 1 1 4 1 1 1 3 1 3
0

دانشگاه غيرانتفاعي رسام - كرج

36 3 4554 2 2 3 1 1 1 2 2 3 2 1 4
0

دانشگاه پيام نور تهران - مرکز حسن آباد

30 3 4503 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 3
0

دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن)

شبانه
12 3 4239 16677 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1
2

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

15 3 4653 16719 1 2 3 1 1 6 1 2 3 3 1 5
0

دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

18 4 4574 2 2 2 1 2 3 1 1 3 1 1 2
0

دانشگاه پيام نور تهران - واحد شهر جديد پرديس

30 3 4470 16875 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2
0

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان

30 4 4625 2 2 2 1 1 3 1 1 2 2 1 3
1

دانشگاه صنعتي شاهرود

شبانه
36 6 4740 18222 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3
2

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان

30 3 4346 2 2 2 1 1 3 1 2 1 1 1 3
0

دانشگاه غيرانتفاعي رجا - قزوين

36 5 4600 19053 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 3
0

دانشگاه ولايت - ايرانشهر

21 4 4919 26147 2 1 4 1 1 6 2 1 3 3 1 4
0

دانشگاه پيام نور تهران - واحد اسلام‌شهر

30 3 4549 1 2 2 1 1 1 1 2 2 3 1 4
1

دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-آبيک

36 4 4641 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 4
0

دانشگاه پيام نور تهران - مرکز دماوند

30 4 4429 19245 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1
0

دانشگاه پيام نور قم - مرکز قم (محل تحصيل خواهران «پرديسان» و برادران «ساختمان شماره 2»)

30 4 4661 18462 1 2 2 1 1 4 1 1 1 2 1 3
0

دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد کاشاني - آبيک

36 5 4432 24992 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
0

دانشگاه پيام نور البرز - مرکز كرج

30 4 4345 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 3
0

دانشگاه سمنان

شبانه
18 5 4926 1 1 2 1 1 4 1 1 3 1 1 3
0

دانشگاه پيام نور البرز - واحد گرمدره

30 3 4125 22119 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
0

دانشگاه پيام نور تهران - مرکز حسن آباد

30 3 4198 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه سمنان

شبانه
18 5 4506 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 3
0

دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان

36 10 4529 25724 2 1 2 1 1 3 1 1 2 2 1 2
0

مجتمع آموزش عالي گناباد

30 3 4436 24281 2 1 3 1 1 5 2 1 2 2 1 3
0

دانشگاه ولايت - ايرانشهر

21 6 4430 25406 1 1 2 1 1 2 1 1 3 2 1 2
0

دانشگاه غيرانتفاعي ابرار - تهران (ويژه خواهران)

0 5 4398 24319 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2
0

دانشگاه پيام نور تهران - واحد لواسانات

30 3 4439 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 3
1

دانشگاه پيام نور گيلان - مرکز رشت

30 3 4551 1 1 1 1 1 3 1 1 3 2 1 3
0

دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز مشهد

30 3 4589 2 2 3 1 1 2 1 2 2 3 1 4
0

دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل دماوند)

36 6 4346 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2
0

دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-آبيک

36 5 4241 34539 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
1

دانشگاه پيام نور كرمانشاه - مرکز كرمانشاه

30 3 4366 1 1 2 1 1 5 1 1 2 2 1 2
0

دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز مشهد

30 4 4479 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3
0

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت)

شبانه
12 5 4368 40765 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه پيام نور فارس - مرکز شيراز

30 4 4375 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز

30 7 4438 44216 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه غيرانتفاعي رجا - قزوين

36 5 4366 63660 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
0

دانشگاه پيام نور تهران - واحد ملارد

30 3 4405 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه پيام نور تهران - واحد ملارد

30 3 4130 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
0

دانشگاه پيام نور تهران - تهران غرب

30 3 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 3
0

دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي - مرکز اروميه

30 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2
0

دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)

15 6 4 4 4 4 4 5 3 4 2 4 2 5
0

دانشگاه گنبد (محل تحصيل آزادشهر)

21 3 1 2 2 1 3 3 1 1 1 1 1 3
0

دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن)

18 5 2 2 2 1 1 3 2 1 3 1 1 3
0

دانشگاه زنجان

18 4 2 2 3 1 1 3 2 2 3 2 1 4
0

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

12 3 3 2 3 1 3 3 2 1 1 1 1 3
0

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت)

12 5 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 3
0

مجتمع آموزش عالي گناباد

شبانه
18 3 4125 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 2
0

دانشگاه تهران

18 4 5 6 5 5 6 6 6 5 3 6 4 5
0

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

12 3 1 1 2 1 2 4 1 1 2 1 1 2
0

دانشگاه اردکان

16 3 1 1 4 1 1 3 2 1 1 3 1 3
1

دانشگاه اصفهان

18 4 2 3 4 1 2 6 3 2 3 3 3 5
0

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

15 3 4 5 4 2 4 5 5 5 2 6 4 5
1

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

9 3 4 4 7 2 4 7 3 3 5 7 4 5
1

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
6 3 3 4 6 1 4 6 3 2 3 6 4 5
0

دانشگاه فردوسي - مشهد

13 3 2 3 4 1 1 8 2 3 2 5 2 4
0

دانشگاه شيراز

15 4 3 2 3 1 2 6 1 1 2 2 1 5
0

دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان)

18 3 2 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 3
1

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

شبانه
6 3 5 4 6 3 4 6 3 4 4 6 4 6
1

دانشگاه اراک

27 3 2 2 3 1 2 3 2 1 3 2 1 4
0

دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل الشتر)

24 3 3 2 3 1 1 2 2 2 2 3 1 3
1

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

24 3 1 2 2 2 1 3 3 2 3 1 1 2
0

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

9 3 6 5 8 3 5 8 4 5 6 7 5 7
1