برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

پرديس بنت الهدي صدر - رشت

بومي البرز
5 3 5752 1419 3 4 6 1 3 9 3 3 1 7 3 6
17

پرديس امام علي - رشت

بومي البرز
4 3 5391 1643 3 3 6 1 4 8 3 1 3 6 4 6
9

پرديس شهيد چمران - تهران

بومي استان تهران
3 3 3 3 3 1 2 6 2 2 2 4 3 4
17

پرديس دکتر شريعتي - ساري

بومي گلستان
5 3 3 3 5 1 4 7 1 2 2 3 3 5
7

پرديس بنت الهدي صدر - رشت

بومي البرز
0 3 3 4 4 1 2 4 3 2 3 4 1 5
10