برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

پرديس علامه طباطبايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
5 4 6256 595 6 6 6 2 4 5 5 5 6 5 4 6
35

پرديس نسيبه - تهران

بومي استان تهران
9 3 6209 6 6 7 3 5 7 6 6 4 5 4 5
32

پرديس شهيد رجايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
6 4 5785 880 5 6 5 2 3 7 4 5 4 3 4 6
6

پرديس شهيد رجايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
4 3 4756 1097 6 5 6 4 2 4 4 5 5 5 3 6
8

پرديس شهيد بهشتي - مشهد

بومي خراسان رضوي
2 3 5783 1208 5 5 6 2 1 5 6 4 6 6 4 6
17

پرديس شهيد رجايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
5 3 5260 1477 4 6 6 1 2 6 3 6 5 7 1 5
5

پرديس بنت الهدي صدر-قزوين

بومي البرز
0 6 5121 4 4 5 1 2 3 3 4 3 5 2 5
6

پرديس شهيد باهنر - اصفهان

بومي استان اصفهان
4 3 5012 4 5 5 1 4 5 4 5 5 4 3 5
7

پرديس بنت الهدي صدر-قزوين

بومي البرز
0 3 5520 2821 3 4 6 2 2 5 3 6 5 4 2 5
0

پرديس شهيد مفتح - شهرري

بومي استان تهران
10 5 5313 3591 5 4 3 2 3 3 4 5 2 3 3 4
3

پرديس شهيد رجايي - قزوين

بومي البرز
25 3 4645 10754 2 3 3 2 1 2 3 2 3 3 1 3
2

پرديس شهيد رجايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
5 3 3 4 4 2 4 6 3 4 1 4 1 4
1

پرديس شهيد باهنر - شهركرد

بومي استان اصفهان
3 3 4 5 6 1 3 6 6 6 2 5 4 6
10

پرديس شهيد چمران - تهران

بومي استان تهران
0 3 4 4 5 2 3 5 4 5 3 4 3 5
4

پرديس شهيد چمران - تهران

بومي استان تهران
15 3 4 3 4 1 4 5 3 3 1 1 2 3
4

پرديس بنت الهدي صدر-قزوين

بومي استان اصفهان
5 3 4 6 8 1 5 4 4 5 4 7 3 7
3

پرديس شهيد باهنر - اصفهان

بومي استان اصفهان
3 3 4 4 5 3 2 5 4 6 3 5 2 5
6

پرديس شهيد باهنر - اصفهان

بومي استان اصفهان
0 3 4 3 5 1 1 1 3 3 4 3 1 4
3

پرديس امام محمد باقر - بجنورد

بومي خراسان شمالي
3 3 4 4 6 3 3 4 4 4 3 4 3 6
2

پرديس شهيد رجايي - قزوين

بومي البرز
5 3 2 1 4 1 2 4 4 2 3 4 2 4
3

پرديس شهيد رجايي - اروميه

بومي آذربايجان غربي
5 3 3 2 4 1 1 6 3 2 5 5 1 5
1