برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه تهران

50 14 5656 3733 4 5 5 3 4 6 4 4 5 6 4 6
68

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

30 12 5823 1251 3957 4 4 6 2 3 5 3 4 4 5 4 6
29

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

شبانه
20 3 4945 3 5 5 1 3 5 4 3 5 6 2 6
8

دانشگاه تبريز

21 5 5779 3 4 4 4 3 5 4 4 3 4 2 5
9

دانشگاه اصفهان

50 8 4957 2461 3 3 4 1 2 5 3 3 3 4 1 4
6

دانشگاه فردوسي - مشهد

30 7 5396 8116 3 3 5 1 1 7 3 2 4 6 2 5
8

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

32 9 4925 9070 4 3 6 1 2 4 4 3 4 6 4 6
12

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

25 4 4938 3 3 3 1 2 3 2 2 2 2 2 3
3

دانشگاه اصفهان

شبانه
25 8 5162 5327 3 3 3 1 1 3 3 2 3 3 1 5
1

دانشگاه يزد

35 9 5071 5966 2 2 4 1 1 4 2 2 2 4 2 4
1

دانشگاه شيراز

45 12 4902 3047 12889 2 2 3 2 1 4 2 2 4 4 1 4
4

دانشگاه مازندران - بابلسر

40 9 4577 6816 16562 2 2 3 1 1 3 2 2 2 2 1 4
6

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

35 4 4466 2 2 3 1 1 3 2 2 2 2 1 4
1

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

30 8 4849 17516 2 2 2 1 1 3 2 1 3 3 2 3
5

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
30 5 4794 14098 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3
0

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

45 9 4706 16812 2 1 2 1 1 4 2 1 3 3 1 3
0

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

25 4 4810 16064 2 2 4 1 1 2 2 1 4 3 1 5
6

دانشگاه بجنورد

50 8 4640 19636 2 1 3 1 1 3 1 1 3 3 1 4
1

دانشگاه بيرجند

35 5 4669 14449 3 2 3 1 1 4 2 1 2 2 1 5
1

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
40 9 4591 16525 2 2 3 1 1 2 2 1 3 2 1 4
0

دانشگاه لرستان - خرم آباد

35 4 4208 1 2 1 1 1 3 2 1 3 2 1 3
2

دانشگاه رازي کرمانشاه

50 7 4584 15620 20745 2 1 3 1 1 3 2 1 3 2 1 4
1

دانشگاه شهيد چمران اهواز

35 5 4550 2 1 2 1 1 3 1 1 3 2 1 4
2

دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد

45 7 4709 20200 15095 1 2 3 1 1 3 1 1 3 3 1 4
0

دانشگاه بيرجند

شبانه
15 3 4474 2 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 3
0

دانشگاه ياسوج

60 13 4671 30201 3 1 3 1 1 4 1 1 2 2 1 4
1

دانشگاه تربت حيدريه

50 8 4501 26190 2 1 2 1 1 2 2 2 3 1 1 3
0

دانشگاه شهرکرد (محل تحصيل فارسان)

20 3 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 3
0

دانشگاه تبريز

شبانه
14 3 2 2 2 1 2 3 1 1 2 2 1 3
0

دانشگاه گيلان - رشت

30 4 2 1 2 1 1 2 1 1 3 2 1 4
0

دانشگاه اردکان

35 3 2 1 3 1 1 2 1 1 2 2 1 3
0

دانشگاه شاهد - تهران

60 3 2 2 3 1 2 2 3 2 2 4 1 4
1