برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه تهران

30 8 5502 878 2083 4 4 5 2 4 6 4 4 3 5 3 6
63

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

25 6 5469 1654 4273 4 4 5 1 3 5 4 4 4 5 2 6
31

دانشگاه فردوسي - مشهد

55 21 5247 5767 5997 3 4 5 1 2 5 3 3 4 5 2 5
28

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

30 11 5287 2532 4267 4 4 5 2 3 5 3 4 3 5 2 5
16

دانشگاه يزد

35 11 5229 3116 5607 3 3 5 1 3 5 3 2 2 4 2 5
7

دانشگاه اصفهان

شبانه
25 10 5154 2855 3 3 4 1 2 6 3 3 3 5 3 6
6

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

54 11 5376 3213 6255 3 3 5 1 3 5 3 3 2 5 2 5
10

دانشگاه اصفهان

40 14 5560 3653 3491 3 3 5 1 2 5 3 2 2 5 3 5
2

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
20 7 5512 3 3 5 1 3 4 2 3 3 3 1 5
7

دانشگاه تبريز

54 14 5291 3531 3277 8501 3 3 4 1 3 5 3 3 2 3 1 4
19

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

35 5 5394 3 3 4 1 3 4 2 3 3 4 2 5
8

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

30 10 5066 7073 2 2 3 1 1 5 2 2 3 4 2 5
10

دانشگاه بيرجند

60 19 5072 5411 6541 3 3 5 1 2 4 3 3 4 4 2 5
5

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

40 16 5117 4926 7941 3 3 4 1 1 4 3 3 3 4 1 5
15

دانشگاه مازندران - بابلسر

35 17 5237 5634 7641 3 4 4 1 1 5 3 3 3 5 2 5
13

دانشگاه كاشان

22 9 4904 8027 2 3 4 1 2 5 2 3 3 4 2 5
2

دانشگاه بجنورد

35 7 5273 9250 2 2 3 1 2 4 2 2 2 3 1 4
3

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

60 13 5062 7273 3705 3 3 4 1 2 3 2 2 3 4 1 5
4

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران

25 10 5457 7562 4 3 5 1 2 5 3 3 2 4 1 6
4

دانشگاه شيراز

75 22 5084 4692 9996 10053 3 2 4 1 1 5 3 2 3 4 2 5
9

دانشگاه قم

60 16 4980 4021 11411 3 2 4 1 3 4 2 1 2 4 2 5
5

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

40 12 4999 8366 4201 3 2 3 1 1 3 2 2 3 3 2 4
6

دانشگاه گيلان - رشت

35 15 5009 5801 8355 2 2 4 1 1 3 2 2 2 3 1 4
5

دانشگاه اراک

50 15 4755 7081 11476 2 2 4 1 1 4 3 1 2 3 1 4
10

دانشگاه تبريز

شبانه
36 10 5032 5683 12493 3 2 3 1 1 3 2 2 2 3 1 4
1

دانشگاه كردستان - سنندج

45 14 4883 9786 3 3 3 1 1 4 3 2 3 3 1 4
4

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

30 4 4943 7937 3 3 4 1 2 3 2 2 2 3 2 5
2

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
35 16 4986 8909 3 2 3 1 1 4 2 2 2 3 1 5
3

دانشگاه لرستان - خرم آباد

35 5 4874 7777 3 2 4 1 1 4 3 2 3 4 1 4
9

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

40 13 4878 9227 11999 2 2 3 1 1 4 2 2 3 3 1 5
8

دانشگاه ملاير

45 10 5053 8671 13128 2 1 4 1 1 4 2 1 2 4 1 4
5

دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان

45 10 4945 10888 12821 2 2 3 1 1 2 2 1 3 3 1 4
7

دانشگاه شهيد چمران اهواز

60 10 4840 11411 3 2 4 1 1 5 2 1 1 3 1 5
13

دانشگاه اروميه

50 14 4997 10241 12607 2 2 3 1 1 5 2 1 3 4 1 4
12

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
35 6 4675 18544 3 2 2 1 1 4 2 2 2 2 1 5
5

دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران)

60 12 4673 6223 17896 30676 2 2 2 1 1 4 1 2 1 3 1 4
0

دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان

شبانه
15 6 4600 26213 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 3
1

دانشگاه كردستان - سنندج

شبانه
45 3 1 1 2 1 1 4 1 1 2 2 1 3
9