برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه تهران

18 10 5942 529 412 6 6 7 4 7 9 6 5 5 7 6 7
48

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

27 10 6059 1748 5 5 6 4 5 6 5 5 3 5 4 5
19

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

21 8 5810 661 5 4 6 5 5 6 4 4 3 6 5 5
20

دانشگاه تبريز

16 7 5164 1766 4 3 4 2 4 4 4 3 2 4 3 5
19

دانشگاه اصفهان

16 4 5455 3 2 5 1 5 7 2 1 3 4 2 6
9

دانشگاه فردوسي - مشهد

13 5 5340 6646 4 3 5 2 5 7 3 3 3 4 2 4
8

دانشگاه تبريز

شبانه
11 7 4868 3932 3 2 3 1 3 5 2 2 3 3 2 4
3

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

18 3 5048 3 3 3 2 3 6 4 3 3 4 2 4
2

دانشگاه مازندران - بابلسر

18 5 5282 5960 3 3 4 1 2 6 3 2 3 4 1 5
2

دانشگاه اروميه

15 5 5037 5291 3 3 3 1 3 6 3 2 2 3 1 4
2

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

12 3 5087 3 2 4 1 2 7 2 2 2 3 1 5
2

دانشگاه قم

18 5 5086 3 2 4 1 3 6 2 1 2 3 1 4
3

دانشگاه گلستان - گرگان

10 3 4934 3 3 3 1 1 5 2 1 2 5 2 4
3

دانشگاه رازي کرمانشاه

18 4 4652 10465 2 1 3 1 2 6 2 1 2 3 1 3
3

دانشگاه بجنورد

18 6 5065 12093 2 2 3 1 1 6 2 2 2 3 1 4
3

دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد

13 3 4530 10888 2 2 1 1 2 2 2 1 2 3 1 3
3

دانشگاه گنبد

12 4 4584 12453 2 3 3 1 1 3 2 1 2 1 1 3
3

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

12 4 4647 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 3
0

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت)

6 3 4457 1 1 2 1 1 2 2 2 4 3 1 3
0

دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز

15 3 4513 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 4
1

دانشگاه ياسوج

12 3 2 2 3 1 1 5 2 1 3 3 2 3
1

دانشگاه صنعتي شاهرود

18 5 4914 2 1 3 1 1 4 1 1 2 2 1 3
2

دانشگاه كردستان - سنندج

شبانه
12 3 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 2
4

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

12 4 2 2 3 1 1 4 2 1 2 1 1 4
4