برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

30 10 5221 2346 6207 4 3 5 1 3 6 2 2 2 5 2 5
22

دانشگاه يزد

35 7 5303 4151 3 2 4 1 2 6 3 2 2 4 1 5
7

دانشگاه شاهد - تهران

45 4 5341 4 2 5 1 2 6 3 3 2 4 1 4
6

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

30 12 5303 8775 3 2 5 1 2 6 3 2 3 4 2 5
26