برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه كاشان

24 4 4920 3 3 3 1 2 3 3 5 2 2 2 4
1

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

30 6 4867 8802 3 2 4 2 3 6 3 2 2 4 2 6
0

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

40 9 4940 13046 14927 2 2 3 1 1 4 2 1 2 2 1 4
2

دانشگاه اردکان

35 7 4768 18583 2 2 3 1 2 3 1 1 2 2 1 4
0