برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

پرديس نسيبه - تهران

بومي استان اصفهان
5 3 5724 1112 5 4 7 2 3 5 4 5 3 6 4 5
26

پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد

بومي خراسان رضوي
2 3 5997 1765 4 5 7 2 4 7 3 5 4 7 3 5
11

پرديس دکتر شريعتي - ساري

بومي گلستان
5 3 5150 1832 5 4 6 1 2 5 3 4 6 6 3 6
6

دانشگاه تهران

30 3 4796 4 4 4 1 3 4 4 5 2 2 2 3
8

پرديس آيت اله طالقاني - قم

بومي فارس
3 3 4943 2640 4 3 5 1 2 5 4 4 5 5 2 5
9

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
10 3 5633 2731 3 6 5 1 3 4 3 5 2 3 2 5
6

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

30 4 5594 2958 3 7 4 1 2 4 4 6 2 3 2 4
3

دانشگاه فردوسي - مشهد

25 8 5070 2171 3563 4 5 4 1 2 4 3 5 3 4 2 5
3

پرديس شهيد مفتح - شهرري

بومي البرز
5 3 5206 3637 4 4 5 1 4 4 3 5 3 2 2 3
0

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

27 5 5365 3890 3 4 4 1 1 5 4 4 2 4 2 5
3

دانشگاه كاشان

22 4 4825 4681 3 3 3 1 2 3 3 3 2 2 1 4
3

دانشگاه اصفهان

25 3 4856 4 3 5 1 1 4 4 4 4 4 2 4
1

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

25 6 4935 5345 3 4 5 1 2 4 4 3 3 1 2 4
5

دانشگاه يزد

35 3 4803 5872 3 3 4 1 2 4 3 3 3 4 1 4
1

دانشگاه اصفهان

25 4 5080 2 3 4 1 1 1 3 4 2 3 1 4
2

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

25 5 4595 3 3 3 1 1 2 3 2 3 3 1 4
2

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

45 10 4504 8198 2 2 3 1 1 1 2 3 2 2 1 3
8

دانشگاه شيراز

30 5 4656 15420 2 3 4 1 1 4 3 2 3 3 2 5
6

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

35 6 4836 2 3 1 1 2 1 3 2 2 2 1 3
1

دانشگاه مازندران - بابلسر

30 8 4890 9313 12853 2 4 3 2 1 2 3 3 2 3 1 4
4

دانشگاه تهران

30 4 5091 10699 4 4 4 1 1 3 3 4 2 4 1 5
2

دانشگاه گيلان - رشت

40 8 4598 10539 3 3 3 1 1 3 3 3 3 2 1 3
0

دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي (محل تحصيل تهران)

60 7 4575 9478 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3
0

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

25 6 4737 11445 10626 2 3 3 1 1 2 2 3 2 2 1 2
11

دانشگاه قم

60 15 4684 14974 20745 2 3 3 1 1 2 2 3 2 2 1 3
2

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

40 7 4547 12192 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 3
0

دانشگاه اراک

60 6 4731 13356 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 1 4
5

دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران)

50 11 4624 15616 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 2
0

دانشگاه لرستان - خرم آباد

35 3 4279 15491 3 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 3
9

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

40 8 4539 21813 3 3 3 1 1 1 2 3 2 2 1 4
1

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
25 5 4513 17748 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3
2

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

48 7 4862 22062 2 3 3 1 1 2 2 3 3 2 1 4
0

دانشگاه خليج فارس - بوشهر

55 6 4600 22654 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 3
0

دانشگاه سمنان

35 4 4819 1 3 1 1 2 3 2 2 1 1 1 3
0

دانشگاه رازي کرمانشاه

40 6 4434 25744 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2
1

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

40 5 4586 25362 1 3 1 1 1 1 2 3 2 1 1 3
0

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

30 4 4474 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3
2

دانشگاه ايلام

30 6 4421 38100 2 1 2 1 1 3 2 1 2 1 1 3
1

دانشگاه رازي کرمانشاه

40 5 4640 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
0

دانشگاه ولايت - ايرانشهر

35 4 4432 36232 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 1 2
0

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

شبانه
10 3 4115 34737 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2
0

دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)

25 3 1 4 4 1 1 3 3 4 2 5 1 4
1

دانشگاه شهيد چمران اهواز

40 4 1 3 4 1 1 2 2 2 2 2 1 2
6

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

25 4 2 2 4 1 1 2 2 2 2 2 1 3
0

پرديس شهيد رجايي - كرمانشاه

بومي استان کرمانشاه
2 3 3 5 5 2 1 5 3 4 2 3 2 6
3