برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه شهيد مطهري

بومي خراسان رضوي-خراسان جنوبي-خراسان شمالي
10 5 5694 2225 5 5 7 2 4 6 3 4 4 6 4 6
8

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

25 9 5059 1920 3461 4 4 5 2 3 4 4 4 4 5 3 5
7

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

30 7 5198 4 4 5 1 3 5 4 4 4 3 3 5
8

دانشگاه يزد

35 18 4934 4214 10439 3 4 4 1 2 4 3 3 3 3 2 4
2

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

25 5 5092 4 3 5 1 2 5 3 2 3 5 1 6
14

دانشگاه ميبد

35 10 4897 5051 3 2 2 1 1 4 2 2 2 2 1 4
4

دانشگاه شهرکرد (محل تحصيل فارسان)

35 10 4845 5124 15354 3 3 3 1 1 4 2 2 2 3 2 4
3

دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم

15 7 5249 10082 2 3 4 1 1 3 2 2 2 2 2 5
1

دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي (محل تحصيل تهران)

36 4 4763 1 2 3 2 1 3 2 2 2 3 1 3
1

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

40 11 4991 9443 3 3 3 1 1 4 2 2 2 3 1 4
11

دانشگاه گنبد

35 10 4744 8359 12112 3 2 3 1 1 3 2 2 2 4 1 4
6

دانشگاه بزگمهر قاينات

50 10 4738 10585 2 2 3 1 1 2 2 1 2 3 1 3
3

دانشگاه اروميه

45 10 4816 14029 3 2 4 1 1 4 3 3 3 3 1 4
0

دانشگاه كردستان - سنندج

21 7 4938 9771 2 1 2 1 1 4 1 2 2 2 1 4
2

دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي (محل تحصيل تهران)

36 3 4267 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
1

دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي (محل تحصيل زاهدان)

36 3 4174 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
0

دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي (محل تحصيل سنندج)

36 6 4338 48089 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2
0

دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي (محل تحصيل تهران)

36 4 4299 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه شهيد مطهري

18 4 4 6 6 2 4 7 4 5 3 6 5 6
3

دانشگاه شهيد مطهري

شبانه
36 4 4 3 4 1 1 5 4 3 2 4 1 5
2

دانشگاه شاهد - تهران

60 6 1997 3 5 5 2 1 3 4 4 2 4 3 5
6