برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه تهران

37 8 4916 6588 2 1 4 1 1 3 3 1 4 4 1 4
36

دانشگاه فردوسي - مشهد

30 5 5132 3 2 3 1 1 4 2 1 3 3 1 4
15

دانشگاه شيراز

30 10 4674 10472 18932 2 2 2 1 1 2 2 1 4 3 1 4
38

دانشگاه مازندران - بابلسر

40 8 4768 11713 2 2 3 1 1 3 2 2 2 3 1 4
7

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

30 3 4931 2 2 2 1 1 3 2 1 4 4 2 4
7

دانشگاه يزد

35 6 4765 12787 2 2 3 1 1 4 1 1 3 2 1 4
3

دانشگاه ميبد

27 4 4820 1 1 2 1 1 3 1 2 2 3 1 3
5

دانشگاه بيرجند

35 4 4665 1 2 3 1 1 5 2 2 2 2 1 4
2

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

شبانه
30 4 4630 2 2 2 1 2 3 1 2 3 3 1 4
4

دانشگاه اراک

55 10 4671 14032 19774 2 2 3 1 1 3 2 1 2 3 1 3
1

دانشگاه تبريز

30 5 4748 18357 2 1 3 1 1 3 2 1 3 3 1 2
6

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

25 4 4486 19492 1 1 2 1 1 3 2 1 4 3 1 3
4

دانشگاه جيرفت

40 3 4473 22986 1 1 2 1 1 4 2 1 4 3 1 4
2

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

45 6 4609 25611 1 2 3 1 1 2 2 1 3 3 1 2
1

دانشگاه بيرجند

شبانه
20 4 4244 29161 2 1 3 1 1 3 1 1 2 2 1 3
1

دانشگاه خليج فارس - بوشهر

55 5 4512 28680 2 1 2 1 1 3 1 1 3 3 1 4
6

دانشگاه لرستان - خرم آباد

35 5 4753 34869 1 2 2 1 1 3 2 1 2 2 1 4
4

دانشگاه تبريز

شبانه
20 4 4544 1 1 2 1 1 2 1 2 3 2 1 2
1

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

30 5 4513 30983 1 1 3 1 1 5 1 1 3 2 1 3
4

دانشگاه ياسوج

40 3 4461 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 1 3
2

دانشگاه جيرفت

شبانه
20 6 4368 59896 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2
2

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

25 3 2 3 3 1 1 4 3 2 4 3 2 4
15