برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

32 8 4669 6611 15296 3 3 3 1 2 4 2 3 2 4 1 5
65

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
12 8 4632 7023 1 1 3 1 1 4 2 1 2 3 1 4
15

دانشگاه كاشان

9 5 4938 5846 3 3 4 1 1 5 2 2 2 3 1 4
8

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

33 7 5044 11733 3 2 3 1 2 3 2 2 2 4 2 4
9

دانشگاه يزد

20 4 4670 3 3 3 1 1 4 3 1 2 3 1 5
7

دانشگاه اصفهان

12 3 4602 2 2 3 1 1 4 1 1 3 3 1 5
12

دانشگاه نيشابور

24 4 4608 2 1 3 1 1 3 2 1 2 3 1 4
4

دانشگاه شيراز

18 5 4761 1 1 2 1 1 4 1 1 2 2 1 4
20

دانشگاه فردوسي - مشهد

24 4 4814 15866 3 1 3 1 2 5 2 1 2 2 1 5
12

دانشگاه گيلان - رشت

36 5 4659 29373 2 1 2 1 1 3 2 1 2 2 1 3
14

دانشگاه بيرجند

36 9 4685 20478 29722 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 4
7

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

22 10 4754 14427 22654 2 2 3 1 1 2 2 1 2 2 1 3
7

دانشگاه اروميه

30 6 4651 26549 2 1 4 1 2 4 1 1 2 2 1 4
13

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

24 4 4423 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 5
6

دانشگاه شهيد چمران اهواز

21 5 4788 2 2 2 1 1 4 2 1 2 1 1 4
6

دانشگاه رازي کرمانشاه

21 3 4504 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 3
8

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

26 3 4590 21370 2 2 3 1 1 5 1 1 1 2 1 3
6

دانشگاه قم

36 5 4755 2 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 4
4

دانشگاه خوارزمي تهران

24 3 4703 1 2 2 1 1 5 1 1 2 1 1 4
5

دانشگاه مازندران - بابلسر

36 11 4605 25349 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 3
4

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
24 3 4307 25994 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3
5

دانشگاه سمنان

27 6 4505 41235 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 3
3

دانشگاه زنجان

36 3 4468 30282 2 2 2 1 1 3 2 2 1 1 1 4
4

دانشگاه اراک

36 5 4470 40911 2 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 3
9

دانشگاه شهرکرد

20 8 4438 1 2 3 1 1 3 1 1 2 2 1 3
3

دانشگاه زابل

24 3 4592 1 1 2 1 1 4 1 1 1 2 1 4
4

دانشگاه لرستان - خرم آباد

24 3 4455 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 3
2

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

36 6 4348 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
5

دانشگاه سمنان

شبانه
12 3 4328 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2
0

دانشگاه كردستان - سنندج

28 7 4396 68046 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2
4

دانشگاه ايلام

18 3 4245 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2
0

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

36 4 4435 47908 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
4

دانشگاه تهران

36 5 5006 2 2 3 3 1 4 2 1 3 3 1 5
17