برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه هنر اصفهان

15 7 5242 5827 2 3 3 3 3 5 2 3 2 3 2 3
4

دانشگاه يزد

21 7 5049 6266 10595 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 4
4

دانشگاه تبريز

21 3 4616 2 2 2 1 3 3 3 2 2 2 1 5
3

دانشگاه شيراز

18 6 4815 3 3 4 2 2 4 2 2 3 3 1 3
2

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

36 7 4653 11779 32012 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 3
1

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
12 3 4685 12993 3 2 2 1 1 3 2 1 2 4 1 4
0

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

27 3 4635 3 2 2 1 1 1 2 1 3 2 1 3
0

دانشگاه سمنان

شبانه
24 3 4569 18946 2 2 1 2 1 3 1 1 2 2 1 4
1

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
24 6 4441 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2
2

مجتمع آموزش عالي بم

30 4 4394 28020 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3
0

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

شبانه
6 3 2 1 4 3 2 5 2 1 2 4 2 4
4

دانشگاه سمنان

24 3 2 3 1 2 1 2 2 1 3 2 1 3
0