برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی تاریخ وجغرافیا علوم اجتماعی فلسفه ومنطق روانشناسی

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

12 4 5073 3 3 3 1 2 4 3 2 2 3 1 4
3

دانشگاه تبريز

21 4 4624 2 2 3 1 1 3 2 2 1 3 1 5
0

دانشگاه بيرجند

36 3 4670 2 3 3 1 1 2 2 2 2 2 1 4
0

دانشگاه يزد

22 3 4227 15913 1 2 2 1 2 2 1 1 3 2 1 3
0

دانشگاه شيراز

18 4 4646 19414 3 3 3 1 1 3 2 2 1 1 1 5
0

دانشگاه قم

36 5 4402 15816 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 3
0

دانشگاه خليج فارس - بوشهر

36 4 4535 1 1 3 1 1 3 1 1 2 1 1 3
0

دانشگاه فردوسي - مشهد

24 3 5240 2 2 3 1 2 6 2 3 2 2 1 6
1

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

12 3 3 4 4 1 3 2 2 2 3 5 3 5
2