برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي (محل تحصيل تهران)

18 3 4408 2 3 4 4 1 1 3 1 2
7

دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي (محل تحصيل تهران)

18 9 4396 48928 3 3 4 2 1 1 2 1 2
2

دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي (محل تحصيل تهران)

18 4 4235 3 2 3 1 1 1 2 1 2
2

دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي (محل تحصيل زاهدان)

18 4 4072 112447 2 1 2 3 1 1 1 1 1
1

دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي (محل تحصيل بندرعباس)

18 6 4075 120430 2 2 4 1 1 1 1 1 2
3