برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه سمنان (محل تحصيل شهميرزاد)

شبانه
20 7 4905 31683 3 3 6 3 1 2 4 2 3
3

دانشگاه اردکان

30 15 4852 48227 2 3 5 3 1 2 4 2 3
2

دانشگاه ايلام

شبانه
15 7 4787 3 3 6 3 1 1 4 2 3
1

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

40 16 4622 47493 3 3 5 2 1 2 3 2 3
3

دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل

25 12 4718 44609 3 4 6 3 1 1 4 2 4
2

دانشگاه سمنان (محل تحصيل شهميرزاد)

20 7 4703 44520 2 4 6 3 1 2 3 3 3
10

دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل

شبانه
15 5 4551 43492 3 3 5 2 1 1 4 2 3
2

دانشگاه ايلام

25 3 4346 2 2 7 2 1 1 4 1 2
5

دانشگاه اردکان

شبانه
10 3 3 1 4 2 1 2 3 2 2
2