برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه رازي کرمانشاه

شبانه
15 4 4747 4 3 5 2 1 2 4 2 3
9

دانشگاه رازي کرمانشاه

35 6 4967 3 3 5 2 1 2 4 3 3
6

دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل

30 12 4856 17986 33900 3 3 6 3 1 1 4 2 3
3

دانشگاه فردوسي - مشهد

30 10 4989 29429 19126 4 3 7 2 1 2 4 2 3
5

دانشگاه سمنان

30 5 4616 3 3 4 3 1 1 3 1 3
2

دانشگاه زابل

20 5 4774 4 2 6 2 1 1 3 1 2
2

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

35 10 4850 32609 35206 3 3 6 3 1 1 3 2 2
3

دانشگاه ايلام

25 7 4559 39760 3 2 6 1 1 1 4 1 2
2

دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل

شبانه
10 4 4570 40176 4 3 7 3 1 2 4 2 2
1

دانشگاه لرستان - خرم آباد

25 3 4 3 7 1 1 1 3 1 3
5

دانشگاه سمنان

شبانه
20 4 1 3 5 2 1 1 2 1 2
1

دانشگاه لرستان - خرم آباد

شبانه
10 3 4792 4 4 7 3 1 2 4 3 4
3