برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 1400 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
10 4 4520 15200 2 4 6 6 1 1 2 2 2
4

دانشگاه سمنان

35 3 4408 3 3 4 4 1 2 1 2 2
3

دانشگاه تبريز

30 4 4468 2 4 5 2 1 1 2 1 1
5

دانشگاه تبريز

شبانه
20 4 4729 17319 2 4 3 3 1 1 2 1 2
5

دانشگاه فردوسي - مشهد

30 9 4309 31224 2 3 5 3 1 1 2 1 2
2

دانشگاه رازي کرمانشاه

شبانه
15 6 5096 2 3 3 3 1 1 2 1 1
1

دانشگاه رازي کرمانشاه

25 3 4214 2 4 4 2 1 1 2 1 2
1

دانشگاه لرستان - خرم آباد

30 4 4456 2 3 3 2 1 1 1 1 1
0

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

35 6 5000 1 2 2 3 1 1 2 1 1
1

دانشگاه اردکان

23 7 4393 32271 2 3 4 3 1 1 1 1 1
0

دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل

24 4 4386 33818 2 4 3 4 1 1 1 1 1
0

دانشگاه كردستان - سنندج

34 6 4414 2 3 3 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه زابل

30 3 4053 2 4 3 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل

شبانه
10 3 2 3 4 3 1 1 3 1 1
2

دانشگاه ايلام

35 4 2 2 4 1 1 1 2 1 1
0

دانشگاه لرستان - خرم آباد

شبانه
10 3 2 5 4 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه سمنان

شبانه
10 3 2 3 3 4 1 1 1 1 1
2
6/6/2023 9:58:46 AM
Menu