برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

12 8 5811 2695 5 4 7 4 2 4 5 4 5
34

دانشگاه علوم پزشکي ايران

12 8 5664 6510 5 6 8 5 1 5 7 5 5
10

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

5 3 6120 5 6 7 5 1 4 7 5 6
9

دانشگاه علوم پزشکي تهران

13 13 5943 6034 4200 6 6 7 5 1 4 7 5 5
4

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران(رشته هاي گروه پزشکي)

20 13 5899 7382 5237 5 6 7 5 1 4 6 4 5
6

دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
5 4 4884 5675 5 6 8 4 1 4 6 5 4
6

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

15 10 5677 7858 5224 5 5 8 4 1 4 6 4 5
4

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

15 10 5274 9060 5141 5 5 7 4 1 3 5 4 5
3

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران(رشته هاي گروه پزشکي)

5 4 5819 7943 5 6 8 4 1 4 7 5 6
5

دانشگاه علوم پزشکي بابل

15 14 5656 9684 7400 5 5 7 5 1 3 6 4 5
5

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

15 7 5611 8811 5 5 7 4 1 3 6 4 7
5

دانشگاه علوم پزشکي همدان

23 12 5586 11616 8548 4 5 7 3 1 3 6 4 5
2

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

20 13 5319 13279 8941 4 5 7 3 1 3 5 4 5
9

دانشگاه علوم پزشکي اراک

13 8 5287 11534 4 5 7 4 1 3 6 4 4
3

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
6 5 5550 4 5 7 4 1 4 6 4 5
2

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

13 7 5550 10017 4 6 6 5 1 3 5 3 5
3

دانشگاه علوم پزشکي سمنان

18 11 5489 11432 5 5 7 4 1 3 6 4 5
2

دانشگاه علوم پزشکي تهران

3 3 5 6 8 5 1 5 7 5 5
4