برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

نيمسال اول
13 8 6093 2757 5 6 7 6 1 5 8 6 6
65

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

26 20 5753 3828 5741 5073 5 6 8 5 1 5 7 4 5
20

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

22 17 5916 3544 5368 4476 5 6 7 6 1 4 7 6 5
11

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

20 17 6036 3610 6233 5 6 8 4 1 4 7 5 6
15

دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان

نيمسال دوم --پرديس خودگردان
6 4 5885 5 6 9 3 1 4 7 6 6
13

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
10 3 5588 5 6 8 4 1 4 8 5 6
14

دانشگاه علوم پزشکي شيراز(محل تحصيل سپيدان)

5 4 6139 6 7 7 5 1 4 6 5 6
17

دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان

20 17 5635 4616 6697 7070 5 6 7 4 1 3 5 4 5
13

دانشگاه علوم پزشکي همدان

20 14 5650 7372 5980 4 6 8 5 1 4 6 4 5
12

دانشگاه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد

نيمسال اول
35 24 5739 5956 12624 15499 5774 5 6 8 4 1 3 6 4 5
15

دانشگاه علوم پزشکي شيراز(محل تحصيل سپيدان)

20 19 5760 4778 6677 5943 3749 5 6 7 3 1 4 7 4 5
13

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

25 17 5619 5790 9274 7251 4 5 7 3 1 3 6 5 5
14

دانشگاه علوم پزشکي يزد

20 16 5910 7365 5272 4 6 6 4 1 4 7 5 5
17

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

25 18 5593 4942 7877 8381 5 6 8 4 1 4 6 4 5
12

دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

26 19 5631 6354 9170 4 5 7 4 1 4 6 4 5
14

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

25 13 5718 7028 8723 5 6 7 4 1 4 6 5 5
15

دانشگاه علوم پزشکي اراک

20 11 5546 8456 6968 5 5 7 4 1 4 6 4 5
15

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
5 5 6111 8100 5 7 8 5 1 4 6 4 6
10

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

22 15 5835 8686 7251 5 6 8 4 1 4 6 5 5
5

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

20 15 5889 7943 7378 2495 4 5 8 5 1 5 7 5 5
17

دانشكده علوم پزشكي مراغه

20 20 5451 6015 11523 10576 5510 4 5 8 4 1 3 6 4 5
25

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد

25 19 5584 6015 10141 10385 4 6 8 3 1 4 6 4 5
3

دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل آرادان )

25 18 5571 8402 10760 5 5 7 4 1 4 6 4 5
5

دانشگاه علوم پزشكي لارستان (محل تحصيل اوز)

20 9 5321 7620 9913 4 5 8 3 1 4 6 3 4
6

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

20 10 5644 10235 4 6 7 5 1 4 6 5 5
4

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

17 11 5649 11443 4 4 6 4 1 4 6 4 5
4

دانشگاه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد

نيمسال دوم
35 28 5480 9285 15872 17429 4 5 7 4 1 3 6 3 4
9

دانشكده علوم پزشكي شوشتر

20 12 5552 12367 4 5 7 4 1 3 6 4 5
7

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

20 12 5306 7443 13157 4 4 7 4 1 4 6 4 5
13

دانشکده علوم پزشکي خلخال

20 9 5264 11949 12211 4 5 7 4 1 3 6 3 5
4

دانشگاه علوم پزشکي زابل

20 10 5253 12081 3 5 7 4 1 3 6 3 4
5

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

نيمسال دوم
12 7 5 6 6 5 1 4 6 4 5
15