برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان

نيمسال اول --پرديس خودگردان
8 3 5892 5 5 8 5 1 5 6 5 5
5

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

نيمسال اول
18 11 5404 12990 16184 4 4 6 5 1 2 5 3 4
4

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

نيمسال دوم
17 5 5311 4 3 7 3 1 3 4 3 3
5

دانشكده علوم پزشكي مراغه

22 8 4895 19315 3 4 6 2 1 2 4 2 3
4

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

27 10 4938 13255 4 3 7 4 1 2 4 2 4
3

دانشکده علوم پزشکي نيشابور

15 5 5215 4 2 5 3 1 2 5 3 3
3

دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل آرادان )

26 11 4839 27207 24580 3 3 6 2 1 2 4 3 3
4

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

30 8 4546 32173 3 4 6 3 1 2 4 2 3
6

دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

کنترل کيفي و بهداشتي
15 3 4771 3 4 6 1 1 2 4 1 3
3

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

20 7 4808 22779 3 3 6 1 1 1 4 1 2
6