برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه پيام نور كرمانشاه - مرکز كرمانشاه

10 7 4984 27426 5 4 6 4 1 3 5 3 4
5

دانشگاه شيراز

20 12 4893 14659 25751 3 4 5 4 1 2 3 2 3
9

دانشگاه فردوسي - مشهد

18 4 4955 4 4 6 4 1 2 3 3 4
9

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان

10 3 4654 17714 3 4 5 4 1 2 4 3 4
12

دانشگاه تبريز

شبانه
20 7 5076 20095 3 3 5 3 1 2 3 1 3
19

دانشگاه صنعتي اصفهان

20 5 5166 4 4 7 3 1 2 6 3 3
18

دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج)

20 6 4507 4 3 6 3 1 2 5 4 4
28

دانشگاه پيام نور گيلان - مرکز رشت

10 4 5143 3 3 6 2 1 3 3 2 2
3

دانشگاه اروميه

20 6 4512 23131 3 3 5 2 2 1 3 2 3
5

دانشگاه تبريز

20 12 4780 25751 2 4 5 4 1 2 3 2 3
3

دانشگاه زنجان

20 6 4825 3 3 6 4 1 2 2 2 3
3

دانشگاه گيلان - رشت

20 11 5083 32867 4 3 5 3 1 2 4 2 3
6

دانشگاه تبريز (محل تحصيل اهر)

20 8 4599 26122 41282 3 3 5 3 1 2 3 2 2
3

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

25 10 4821 38031 3 3 5 2 1 1 3 1 2
6

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

20 8 4787 30147 34651 3 4 5 3 1 2 4 1 4
2

دانشگاه پيام نور فارس - مرکز شيراز

10 7 4372 45392 3 3 5 4 1 2 4 2 2
4

دانشگاه سمنان

20 4 4773 3 4 6 4 1 2 3 2 2
1

دانشگاه پيام نور البرز - مرکز كرج

10 4 4784 3 4 5 3 1 1 3 2 2
3

دانشگاه پيام نور همدان - مرکز همدان

10 4 4841 26937 3 4 5 4 1 1 4 2 3
0

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

30 12 4784 39269 3 3 5 3 1 2 3 1 3
4

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

شبانه
10 4 4707 35273 4 3 6 3 1 2 3 2 2
0

دانشگاه پيام نور كرمان - مرکز كرمان

10 4 4548 3 2 5 4 1 2 3 1 2
0

دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل بهار)

20 6 5017 28583 3 3 5 3 1 2 3 1 2
0

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
20 7 4704 38031 3 3 4 4 1 2 3 1 3
0

دانشگاه جهرم

20 5 4540 3 3 3 4 1 2 2 2 2
0

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

30 11 4791 44427 3 3 4 2 1 2 3 1 2
1

دانشگاه فسا

20 9 4472 40534 2 2 4 2 1 1 3 1 2
1

دانشگاه پيام نور تهران - مرکز ورامين

10 4 4576 3 3 4 2 1 1 2 1 2
0

دانشگاه ايلام

20 5 4613 40368 3 2 5 3 1 1 3 1 2
0

دانشگاه زنجان

شبانه
15 8 4409 50420 3 3 5 2 1 2 3 1 2
0

دانشگاه پيام نور قزوين - مرکز قزوين

10 7 4526 47838 3 3 5 2 1 2 4 3 3
0

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

شبانه
30 9 4455 49263 3 3 5 3 1 1 2 1 3
0

دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي - مرکز اروميه

10 3 4382 3 3 5 3 1 1 3 1 3
0

دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي خوزستان-ملاثاني اهواز

30 10 4461 57970 3 3 4 2 1 1 2 1 2
1

دانشگاه پيام نور قم - مرکز قم (محل تحصيل خواهران «پرديسان» و برادران «ساختمان شماره 2»)

10 6 4430 52783 2 3 3 1 1 1 2 1 2
0

دانشگاه سمنان

شبانه
20 4 4572 55283 3 4 5 2 1 2 3 2 2
0

دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-آبيک

20 5 4464 2 3 3 3 1 2 2 1 1
0

دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز اهواز

10 7 4566 61765 2 3 5 3 1 1 2 1 2
0

دانشگاه كردستان - سنندج

20 3 3 2 3 1 1 1 2 2 2
0

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز نجف آباد

10 4 2 2 3 2 1 1 2 1 1
0