برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه صنعتي اصفهان

20 5 4878 16522 3 3 6 3 1 1 4 2 3
9

دانشگاه پيام نور تهران - تهران شرق

10 3 4524 3 4 6 2 1 4 2 3 4
10

دانشگاه شيراز

20 4 4836 23387 3 4 4 4 1 3 2 3 2
9

دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز مشهد

10 6 4567 3 3 4 1 1 1 2 1 1
9

دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج)

20 8 4822 32073 4 4 5 5 1 2 3 2 3
9

دانشگاه يزد

20 5 4579 2 3 4 2 1 1 3 1 2
10

دانشگاه فردوسي - مشهد

20 3 4215 4 2 4 2 1 1 3 1 2
10

دانشگاه پيام نور البرز - مرکز كرج

10 6 4376 50302 2 2 4 2 1 1 2 1 2
12