برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج)

20 7 5067 3 4 6 3 1 3 4 2 3
46

دانشگاه صنعتي اصفهان

20 4 4681 3 3 5 5 1 1 3 2 3
28

دانشگاه شيراز

20 7 4612 18646 24051 4 3 6 4 1 2 2 2 3
21

دانشگاه تبريز

20 9 4924 13707 24034 3 4 6 2 1 2 3 3 2
22

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

20 5 4738 22702 2 3 2 3 1 2 2 2 3
23

دانشگاه شهرکرد

20 5 4342 3 3 3 2 1 1 2 1 2
22

دانشگاه زنجان

20 5 4685 3 3 4 3 1 1 2 1 2
19

دانشگاه فردوسي - مشهد

20 7 4665 28482 4 4 5 3 1 2 3 3 3
28

دانشگاه تبريز

شبانه
20 6 4593 37991 3 2 4 3 1 2 1 2 3
20

دانشگاه مراغه

شبانه
10 4 4363 2 2 4 4 2 1 2 2 1
16

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
10 3 4490 2 4 5 2 1 2 4 2 3
19

دانشگاه مراغه

20 7 4890 3 4 5 2 1 2 3 2 3
14

دانشگاه صنعتي شاهرود

20 5 4856 3 3 5 2 1 1 3 2 3
13

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

30 9 4670 41429 3 3 5 3 1 2 3 1 3
11

دانشگاه بيرجند

20 8 4533 42771 2 3 5 2 1 2 3 2 2
7

دانشگاه رازي کرمانشاه

20 6 4927 39458 3 2 5 4 1 1 3 2 3
7

دانشگاه ياسوج

شبانه
20 11 4507 45482 29455 3 2 5 1 1 1 2 1 2
10

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

30 17 4689 49525 42142 3 2 4 2 1 1 2 1 2
9

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
20 6 4558 3 2 5 1 1 1 2 1 2
6

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

شبانه
10 4 4482 48703 2 2 5 3 1 2 2 1 3
12

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

20 7 4668 48484 4 2 4 1 1 1 3 1 2
6

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

شبانه
30 13 4553 59147 4 3 5 3 1 1 2 1 2
4

دانشگاه گيلان - رشت

20 4 3 2 6 2 1 2 2 2 2
4

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

20 4 3 2 3 3 1 1 2 1 2
10

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

20 4 2 2 5 1 1 1 2 2 1
9

دانشگاه رازي کرمانشاه

شبانه
20 7 32247 2 1 4 1 1 1 2 1 2
5

دانشگاه شهيد چمران اهواز

20 5 4214 3 3 5 2 1 1 3 1 2
4

دانشگاه ياسوج

20 4 2 3 6 1 1 2 2 1 3
3

دانشگاه تهران (محل تحصيل پاكدشت)

20 3 2 4 2 4 1 1 2 2 3
5