برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه فردوسي - مشهد

20 8 4764 21046 19024 3 3 6 2 1 2 4 2 3
9

دانشگاه صنعتي اصفهان

20 4 4230 3 3 6 3 1 1 4 2 3
8

دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج)

20 8 4686 32237 3 4 6 3 1 2 4 2 3
11

دانشگاه تهران (محل تحصيل پاكدشت)

20 3 3 4 4 4 1 2 2 1 2
7