برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه صنعتي شريف - تهران

21 13 6073 3819 7710 5 6 7 6 1 5 7 5 7
109

دانشگاه تهران

18 10 5747 5560 4 5 7 6 2 4 6 5 6
40

دانشگاه صنعتي شريف - تهران

21 9 5859 3390 7079 5 6 7 5 1 4 6 5 5
30

دانشگاه تهران

18 11 5964 4393 8023 5 5 7 5 1 4 6 5 5
18

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

24 8 5622 9201 4 5 7 6 1 3 7 4 6
15

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

28 13 5234 10262 21077 4 4 6 4 1 3 6 3 5
5

دانشگاه صنعتي اصفهان

24 9 5033 10646 3 5 6 4 1 3 6 3 4
8

دانشگاه تبريز

شبانه
16 10 5461 11681 3 4 5 3 1 4 4 4 4
9

دانشگاه تبريز

شبانه
14 7 5131 13278 4 4 7 4 1 2 5 3 4
8

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

24 8 5540 14187 5 4 6 4 1 3 4 3 5
11

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

28 14 5313 11276 22958 11829 4 4 6 4 1 3 4 3 4
5

دانشگاه تبريز

24 5 5255 13105 2 3 4 4 1 2 4 3 4
9

دانشگاه تبريز

24 17 4916 13237 16461 29389 4 4 6 3 1 2 4 3 4
7

دانشگاه صنعتي اصفهان

24 10 5071 13480 3 4 6 3 1 3 4 3 4
5

دانشگاه شهرکرد

24 5 5048 15375 4 4 6 2 1 1 4 2 3
4

دانشگاه يزد

36 15 4918 15810 32321 3 4 4 3 1 2 4 2 4
4

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران

32 13 5161 6743 18362 4 5 6 5 1 4 5 3 5
6

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

32 8 5417 18048 4 4 7 4 1 2 4 3 4
4

دانشگاه كاشان

21 8 5197 14907 23846 3 4 6 2 1 3 5 3 4
1

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

40 11 4637 16103 18868 3 3 5 2 1 2 3 2 3
2

دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز

32 12 4907 17940 2 2 5 3 1 2 3 2 3
2

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

شبانه
48 16 5010 11066 22958 28794 9715 3 5 6 3 1 3 5 3 4
1

دانشگاه شيراز

36 20 4781 11483 15885 32046 3 4 5 4 1 3 3 3 4
11

دانشگاه فردوسي - مشهد

20 8 5023 8535 4 4 6 4 1 2 5 3 4
6

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

24 9 4968 15444 3 3 5 5 1 2 3 1 3
2

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

40 10 4657 21046 3 4 4 4 1 2 2 2 3
0

دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز مشهد

32 10 4699 19067 47088 3 3 5 2 1 2 4 2 3
0

دانشگاه اصفهان

28 10 5011 16204 3 3 6 2 1 1 5 2 4
2

دانشگاه پيام نور تهران - مرکز ورامين

32 8 4513 25996 2 3 4 2 1 3 2 2 3
1

دانشگاه اروميه

44 8 4697 21717 3 3 5 4 1 1 3 1 4
2

دانشگاه سمنان

شبانه
40 11 4674 20693 2 3 4 2 1 2 2 1 2
1

دانشگاه پيام نور تهران - تهران شرق

32 14 4820 11938 52595 3 3 6 3 1 2 3 2 3
0

دانشگاه قم

48 15 4925 15132 36942 3 4 6 3 1 2 4 2 4
1

دانشگاه صنعتي اروميه

32 9 4901 23671 4 3 4 3 1 2 2 1 3
1

دانشگاه فردوسي - مشهد

20 8 5064 4 4 6 3 1 2 4 2 4
4

دانشگاه مازندران - بابلسر

24 10 4420 23684 24234 3 3 6 4 1 2 3 1 3
2

دانشگاه اصفهان

28 11 4900 27027 3 4 6 4 1 2 4 3 4
3

دانشگاه زنجان

40 8 4991 34844 3 3 5 3 1 2 3 2 4
1

دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز

32 10 4227 25325 3 2 5 1 1 1 3 2 2
0

دانشگاه گيلان - رشت

36 16 4805 17332 30749 27545 4 3 5 3 1 2 3 2 3
0

دانشگاه پيام نور فارس - مرکز شيراز

32 18 4391 22636 54433 3 3 5 2 1 1 3 2 3
0

دانشگاه يزد

36 9 4784 22827 36019 2 4 5 2 1 2 4 2 3
0

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان

32 10 4602 25022 2 2 4 1 1 1 3 1 2
0

دانشگاه سمنان

40 14 4725 19583 34601 3 3 5 3 1 2 3 2 3
2

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

28 13 4894 31242 3 4 5 3 1 2 3 1 4
3

دانشگاه زنجان

شبانه
8 6 4766 4 3 5 2 1 1 3 2 3
0

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

36 11 4756 48169 28041 3 2 4 3 1 1 4 1 3
7

دانشگاه شهيد چمران اهواز

26 13 4644 30309 33909 4 4 6 2 1 1 4 2 3
3

دانشگاه گلستان - گرگان

شبانه
8 5 4360 3 3 6 1 1 1 3 1 2
1

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
24 12 4824 36235 2 4 4 2 1 2 3 2 3
2

دانشگاه اراک

48 15 4707 34844 21244 3 3 6 2 1 2 3 1 3
1

دانشگاه كاشان

21 8 4550 33112 3 3 5 2 1 2 3 2 3
0

دانشگاه گلستان - گرگان

28 8 5141 36019 4 4 5 3 1 1 4 1 3
1

دانشگاه جيرفت

32 6 4635 3 3 5 3 1 1 2 1 3
3

دانشگاه مازندران - بابلسر

24 8 4518 3 3 6 2 1 1 2 1 3
0

دانشگاه زنجان

شبانه
8 5 4370 2 3 4 2 1 2 3 1 3
0

دانشگاه گيلان - رشت

36 14 4816 36209 35119 3 3 4 4 1 1 3 2 3
0

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

24 6 4501 36599 3 2 3 2 1 2 2 1 3
1

دانشگاه دامغان

40 17 4613 23671 45184 29554 2 2 3 2 1 1 3 2 2
1

دانشگاه پيام نور البرز - مرکز كرج

32 10 4824 40541 2 3 4 3 1 2 2 2 3
0

دانشگاه رازي کرمانشاه

32 11 4652 38462 3 3 5 3 1 1 4 1 3
4

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

40 12 4629 41329 3 3 5 1 1 1 3 1 3
1

دانشگاه مراغه

28 11 4728 24933 41613 3 2 5 2 1 1 3 1 2
1

دانشگاه زنجان

36 9 4564 39821 3 4 6 1 1 2 3 1 3
1

دانشگاه شهيد چمران اهواز

26 13 4723 44725 30757 3 3 5 3 1 1 3 1 3
1

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

شبانه
8 5 4414 35744 3 3 5 2 1 2 3 1 3
1

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

32 15 4558 41071 37732 24477 3 2 5 2 1 1 3 1 3
1

دانشگاه بيرجند

48 9 4412 45931 3 3 5 2 1 1 3 1 2
1

دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول

32 13 4526 43058 35119 3 4 5 2 1 1 3 1 3
1

دانشگاه پيام نور البرز - مرکز كرج

32 12 4487 25209 46171 2 3 5 2 1 1 3 1 2
1

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
24 12 4765 42912 2 3 4 4 1 2 3 1 3
0

دانشگاه ياسوج (محل تحصيل گچساران)

32 12 4741 18411 50282 3 3 5 1 1 1 3 1 3
1

دانشگاه اراک

48 10 4537 44124 3 2 5 3 1 1 2 2 3
2

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

24 7 4444 40122 46890 3 3 5 2 1 1 3 1 3
0

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

24 5 4341 43848 3 2 4 1 1 1 2 1 3
1

دانشگاه كردستان - سنندج

40 20 4492 52783 39795 29025 3 2 5 2 1 1 3 1 3
2

دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان

40 14 4600 54211 35439 29591 3 2 5 1 1 1 2 1 2
1

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

40 11 4553 42522 47582 2 3 5 1 1 1 2 1 2
0

دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان

28 9 4513 45931 3 3 6 1 1 1 2 1 2
2

دانشگاه رازي کرمانشاه

32 4 4596 4 2 5 1 1 1 3 1 4
2

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

32 9 4768 45519 33633 2 3 4 1 1 1 2 1 2
1

دانشگاه ملاير

48 10 4680 45551 3 2 6 2 1 1 2 1 2
0

دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز اهواز

32 13 4599 49497 58730 2 3 5 2 1 1 3 1 2
0

دانشگاه پيام نور تهران - واحد رباط كريم

32 8 4360 62440 1 3 4 2 1 1 2 1 3
0

دانشگاه صنعتي هويزه - سوسنگرد

28 3 4427 56269 3 3 6 4 1 1 2 1 2
2

دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز اهواز

32 11 4449 60575 3 3 4 2 1 1 3 1 2
0

دانشگاه ياسوج (محل تحصيل گچساران)

شبانه
8 6 3 2 4 1 1 1 3 1 2
0

دانشگاه دامغان

شبانه
8 3 1 2 3 1 1 2 2 1 1
0