برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

30 10 4872 15862 29130 2 3 6 4 3 1 3 2 3
7

دانشگاه تهران

30 6 4726 26814 3 3 6 3 2 2 4 3 3
9

دانشگاه فردوسي - مشهد

25 5 4551 4 2 6 1 3 1 3 1 2
2

دانشگاه اصفهان

50 10 4421 39269 41938 3 2 4 1 3 1 2 1 2
4

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

50 11 4684 44457 2 2 4 4 1 1 2 1 2
2

دانشگاه شيراز

30 7 4598 44044 3 3 5 2 2 1 3 1 1
3