برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

15 12 6049 5418 3028 5 6 8 5 1 5 8 5 6
25

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران(رشته هاي گروه پزشکي)

25 18 5949 4412 6388 3970 4 6 7 4 1 4 7 5 6
14

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

15 13 5832 3691 7378 3787 5 6 8 5 1 4 7 4 6
11

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

2 6 5650 4538 5 6 7 4 2 5 7 5 6
6

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

15 9 5940 4040 5 4 7 6 1 4 6 4 5
9

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران(رشته هاي گروه پزشکي)

5 4 6160 4845 5 5 8 6 1 5 6 6 6
3

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

12 18 5729 5066 7395 5 6 7 4 1 4 7 5 6
5

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

14 15 5780 5125 3244 5 6 8 4 1 4 7 5 5
4

دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
4 5 5896 5 7 8 7 1 4 7 4 5
8

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
3 3 5673 5 4 7 5 2 5 7 5 5
4

دانشگاه علوم پزشکي ايران

20 23 6114 3982 6405 3614 5 6 8 5 1 4 7 5 5
7

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

20 21 5714 3915 8673 5230 5 6 8 5 1 4 7 5 6
9

دانشگاه علوم پزشکي اراک

15 14 5473 5207 9547 5336 5 6 8 4 1 4 6 5 5
7

دانشگاه علوم پزشکي همدان

21 15 5845 6208 9432 5874 4 5 7 4 1 4 6 4 5
13

دانشگاه علوم پزشکي سمنان

20 18 5797 6110 9069 3317 5 6 7 4 1 4 7 5 5
5

دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
4 3 5686 4 5 8 6 1 4 7 4 5
4

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور - اهواز - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
5 5 5655 4 6 8 3 1 4 7 5 5
2

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

15 17 5784 8205 5 6 8 4 1 4 6 5 5
9

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

20 14 5778 10235 6190 5 6 7 5 1 3 6 4 5
9

دانشگاه علوم پزشکي زنجان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
5 7 5823 10532 5 5 7 5 1 3 6 4 6
4