برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه قم

18 4 4718 32296 2 2 5 2 1 2 3 1 3
0

دانشگاه خليج فارس - بوشهر

18 4 4428 2 2 4 1 1 1 3 1 2
0

دانشگاه تبريز

11 5 4591 4 3 6 2 1 1 3 2 3
0

دانشگاه شيراز

9 3 4297 2 2 5 4 1 1 4 2 2
0

دانشگاه يزد

10 6 4465 50391 2 3 3 2 1 1 3 1 3
0

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

12 4 1 2 3 1 1 1 1 1 2
0