برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه شيراز

6 4 6195 2887 5 6 7 7 1 5 7 6 6
80

دانشگاه پيام نور تهران - تهران جنوب

18 10 5770 6571 21981 4 5 7 3 1 5 7 5 5
36

دانشگاه فردوسي - مشهد

9 7 6090 3989 5 5 8 6 1 4 7 5 6
69

دانشگاه تهران

9 3 6095 5 6 7 7 1 4 7 5 7
93

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

7 4 5955 4652 5 6 7 7 1 4 7 5 5
36

دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز

15 9 5722 4478 5 4 6 4 1 4 5 4 4
12

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
9 4 5871 4421 5 6 7 5 1 5 7 5 6
40

دانشگاه تبريز

شبانه
5 4 5870 4786 5 6 8 5 2 3 7 4 6
11

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

18 12 5964 5090 5 6 7 6 1 4 7 5 5
45

دانشگاه اصفهان

10 5 5925 5 6 7 5 1 4 7 6 6
24

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

13 6 5618 5927 5 5 7 4 1 2 6 3 4
10

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

18 4 5542 3 5 7 5 1 3 6 5 6
11

دانشگاه پيام نور فارس - مرکز شيراز

15 11 5193 6623 18613 4 4 6 4 1 3 5 4 4
11

دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز مشهد

18 10 5144 11644 5 4 6 4 1 4 6 4 5
3

دانشگاه مازندران - بابلسر

9 4 5279 4 5 8 4 1 3 5 4 5
11

دانشگاه تبريز

7 5 5198 5 6 7 4 1 5 6 3 5
14

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

12 7 5661 13801 4 5 5 2 1 3 6 5 5
7

دانشگاه اصفهان

شبانه
7 4 5462 11095 4 5 6 5 1 3 5 3 4
3

دانشگاه يزد

13 10 5491 11701 3 5 6 5 1 3 5 4 4
4

دانشگاه غيرانتفاعي خيام - مشهد

18 11 5247 11137 4 5 6 3 1 3 5 3 4
4

دانشگاه زنجان

9 4 5081 4 5 7 4 1 3 6 3 4
12

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان

15 3 4790 4 4 7 3 1 1 5 4 4
6

دانشگاه اروميه

13 6 5206 5 2 7 6 1 2 6 2 4
8

دانشگاه زنجان

شبانه
9 6 5308 13266 4 5 6 3 1 3 5 5 4
2

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

8 4 5614 3 5 7 5 1 3 6 4 5
5

دانشگاه گيلان - رشت

10 5 5107 5 4 6 7 1 3 5 3 4
3

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
6 6 5634 4 5 7 5 1 3 6 4 4
4

دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي مهدي شهر)

9 3 5099 4 3 6 4 1 3 5 4 4
0

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

13 8 5044 13996 16031 4 4 6 3 1 2 5 2 4
0

دانشگاه پيام نور كرمان - مرکز كرمان

15 8 5395 14799 40368 4 5 6 3 1 3 5 3 4
0

دانشگاه غيرانتفاعي اقبال لاهوري - مشهد

18 9 4891 15489 3 4 6 3 1 2 4 2 3
2

دانشگاه غيرانتفاعي زند - شيراز

18 6 4617 15701 3 3 6 3 1 2 5 3 4
5

دانشگاه شهيد چمران اهواز

18 12 5010 13353 24896 4 5 6 4 1 3 5 2 4
4

دانشگاه پيام نور تهران - واحد اسلام‌شهر

15 4 5032 14160 4 4 6 5 1 2 5 2 4
1

دانشگاه گنبد

9 5 5187 3 4 6 5 1 2 5 3 5
1

دانشگاه ياسوج

12 7 4817 17841 4 4 7 3 1 3 5 2 4
1

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

9 3 5300 3 4 7 4 1 2 5 5 4
3

مرکز آموزش عالي لار

10 5 4518 17066 3 3 5 2 1 1 5 2 4
0

دانشگاه پيام نور همدان - مرکز همدان

15 7 5077 24198 3 4 6 4 1 3 5 4 4
0

دانشگاه مراغه

12 11 4982 13297 20089 4 4 7 4 1 2 4 2 4
2

دانشگاه بيرجند

13 9 4796 20655 4 4 7 3 1 2 5 2 4
0

دانشگاه غيرانتفاعي بهار - مشهد

18 10 4883 16662 25390 3 2 6 2 1 2 4 2 3
3

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
10 8 5347 19167 4 4 6 5 1 2 5 3 4
1

دانشگاه غيرانتفاعي سلمان - مشهد

18 9 4858 18596 3 3 5 1 1 2 3 2 3
2

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز زرين شهر

15 5 4793 20135 4 4 5 2 1 2 4 2 4
1

دانشگاه پيام نور گيلان - واحد آستانه اشرفيه

15 12 5176 29106 4 4 5 3 1 3 4 3 4
2

دانشگاه بجنورد

13 5 5353 4 3 7 3 1 2 5 2 3
2

دانشگاه رازي کرمانشاه

12 6 5110 21780 4 3 6 5 1 2 4 2 4
2

دانشگاه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا- اصفهان

18 6 4669 3 2 5 1 1 1 3 2 3
0

مرکز آموزش عالي اقليد

12 3 4756 21104 4 5 7 3 1 2 4 2 4
0

دانشگاه غيرانتفاعي حکمت رضوي - مشهد

18 4 5244 3 3 6 2 1 2 5 2 4
0

دانشگاه پيام نور كرمانشاه - مرکز كرمانشاه

24 20 4707 25177 43821 14202 4 4 7 4 1 2 5 2 4
0

دانشگاه غيرانتفاعي شانديز - مشهد

18 11 4418 21700 53062 3 3 5 2 1 1 4 1 2
0

دانشگاه پيام نور اصفهان - واحد بهارستان

15 6 4957 20592 3 3 6 2 1 1 3 2 3
2

دانشگاه پيام نور تهران - مرکز ورامين

15 7 4706 4 4 5 4 1 1 3 1 3
3

دانشگاه غيرانتفاعي سهروردي - قزوين

18 7 4779 16442 4 3 5 2 1 2 3 2 3
0

دانشگاه پيام نور تهران - مرکز حسن آباد

18 5 4794 21806 3 3 5 3 1 1 3 1 2
0

دانشگاه پيام نور كردستان - مرکز سنندج

15 12 5185 25077 4 3 6 3 1 2 5 3 4
0

دانشگاه غيرانتفاعي فاطميه - شيراز (ويژه خواهران)

18 9 4284 22636 3 3 5 2 1 1 3 1 3
1

دانشگاه ملاير

13 3 4747 23827 4 3 6 4 1 2 5 2 4
2

دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز سبزوار

15 10 4991 22664 4 3 5 1 1 2 4 2 4
1

دانشگاه كردستان - سنندج

12 5 5050 24839 4 4 6 3 1 2 4 3 4
2

دانشگاه غيرانتفاعي كاويان - مشهد

18 8 4860 20095 49744 3 2 6 2 1 2 3 1 3
0

دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان

18 10 5115 28564 4 3 5 3 1 2 4 2 3
1

دانشگاه غيرانتفاعي خراسان - مشهد

18 6 4987 34282 3 2 5 2 1 1 3 2 2
0

دانشگاه پيام نور تهران - واحد رباط كريم

15 5 4551 2 3 5 3 1 1 3 1 3
0

دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز نيشابور

15 7 4978 3 3 5 3 1 1 4 3 3
1

دانشگاه پيام نور قزوين - مرکز قزوين

24 10 5052 30191 3 3 5 3 1 2 4 3 3
1

دانشگاه پيام نور تهران - مرکز پرند

18 5 4603 22083 4 3 5 1 1 1 3 2 2
1

دانشگاه پيام نور قم - مرکز قم (محل تحصيل خواهران «پرديسان» و برادران «ساختمان شماره 2»)

24 10 5224 31014 3 4 6 3 1 2 4 2 3
1

دانشگاه غيرانتفاعي رشديه - تبريز

18 11 4619 24933 67474 2 2 4 1 1 1 2 1 2
0

دانشگاه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان - تبريز

18 9 4586 25522 3 2 5 3 1 1 3 2 3
0

دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي - مرکز اروميه

15 5 4674 27092 4 3 6 2 1 1 3 2 3
0

دانشگاه غيرانتفاعي سراج - تبريز

18 9 4644 24138 3 3 5 1 1 1 3 2 2
0

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز دولت آباد

18 7 4545 28002 3 4 5 1 1 1 4 2 2
0

دانشگاه پيام نور اصفهان - واحد كاشان

15 9 4550 34432 3 3 5 2 1 1 4 2 3
1

دانشگاه غيرانتفاعي حكيم طوس مشهد

18 6 5193 3 4 6 3 1 1 3 1 3
0

دانشگاه پيام نور اردبيل - مرکز اردبيل

15 6 4579 27491 3 3 5 3 1 1 4 2 4
0

دانشگاه غيرانتفاعي علم وهنر- يزد

18 11 4745 37541 3 4 5 2 1 2 4 2 4
0

دانشگاه پيام نور البرز - واحد ماهدشت

15 4 4537 2 3 4 3 1 1 4 1 3
0

دانشگاه پيام نور زنجان - مرکز زنجان

15 8 4936 33280 3 3 5 4 1 2 4 2 3
1

دانشگاه غيرانتفاعي نبي اکرم (ص ) - تبريز

18 11 4666 28264 3 2 5 3 1 1 3 1 2
1

دانشگاه پيام نور البرز - مرکز كرج

18 8 4878 36448 3 4 6 3 1 3 4 3 3
1

دانشگاه غيرانتفاعي ميزان - تبريز

18 9 4543 30662 2 2 4 3 1 1 2 1 2
0

دانشگاه پيام نور تهران - واحد شهريار

18 7 4900 42969 5 4 7 4 1 2 5 2 4
0

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فناوري شمس - تبريز

18 14 4529 29968 82115 2 2 4 2 1 1 2 1 2
0

دانشگاه پيام نور تهران - مرکز پاکدشت

15 7 4721 3 3 6 2 1 1 4 1 2
0

دانشگاه پيام نور اصفهان - واحد خوراسگان

15 5 4742 3 3 6 1 1 1 4 2 3
0

دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده منابع طبيعي مهدي شهر)

شبانه
9 6 4843 35604 4 4 5 4 1 1 5 2 3
2

دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز)

شبانه
12 7 5017 38391 2 3 5 2 1 2 5 3 4
2

دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان - اصفهان

18 7 4573 2 2 5 2 1 2 3 1 2
0

دانشگاه غيرانتفاعي كوشيار - رشت

18 8 4795 43935 4 3 4 3 1 2 4 3 4
0

دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز اهواز

18 5 5030 31218 3 2 6 4 1 1 4 2 3
1

دانشگاه غيرانتفاعي رسام - كرج

18 5 4 3 5 3 1 1 4 1 3
1

دانشگاه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - خوزستان

18 16 4708 40093 42216 3 3 5 2 1 1 3 1 3
0

دانشگاه پيام نور گلستان - مرکز گرگان

15 10 4562 37350 3 3 5 3 1 1 3 2 2
0

دانشگاه پيام نور استان مرکزي - مرکز اراك

15 6 5239 43058 4 4 7 2 1 1 4 2 2
1

دانشگاه پيام نور لرستان - مرکز خرم آباد

15 6 4756 36262 4 3 6 2 1 1 4 1 4
0

دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز نجف آباد

30 10 4624 40378 2 3 4 1 1 1 3 2 2
0

دانشگاه غيرانتفاعي تاکستان - تاکستان استان قزوين

18 7 4336 50273 3 2 5 3 1 1 3 2 3
0

دانشگاه پيام نور تهران - واحد شهر جديد پرديس

15 3 4667 3 2 5 3 1 1 3 1 3
0

دانشگاه غيرانتفاعي احرار - رشت

18 12 4634 47100 39420 3 2 5 3 1 1 4 2 3
1

دانشگاه پيام نور البرز - واحد اشتهارد

15 5 4973 4 3 5 4 1 2 2 1 2
0

دانشگاه پيام نور تهران - واحد لواسانات

18 6 4621 42969 2 2 4 3 1 1 3 2 3
0

دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز دزفول

15 7 4541 45812 3 3 6 3 1 1 3 2 3
0

دانشگاه پيام نور تهران - واحد پيشوا

18 6 4874 43266 3 2 5 3 1 1 4 1 3
0

دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز آبادان

15 4 4597 42176 4 3 5 3 1 1 5 1 3
0

دانشگاه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر - مشهد

18 9 4533 3 3 4 2 1 1 2 2 3
0

دانشگاه غيرانتفاعي بصير - آبيك

18 12 4692 49153 3 3 4 2 1 1 3 1 2
1

دانشگاه غيرانتفاعي امين - فولادشهر (اصفهان)

30 18 4516 21948 57555 44985 2 2 4 1 1 1 3 1 2
0

دانشگاه غيرانتفاعي اسوه معاصر- تبريز

18 8 4572 45280 3 2 4 1 1 1 3 1 2
0

دانشگاه پيام نور سيستان و بلوچستان - مرکز زاهدان

15 9 4411 18458 65041 3 3 5 2 1 1 3 1 3
0

دانشگاه غيرانتفاعي راهبرد شمال - رشت

18 15 4560 50776 51558 3 3 4 3 1 1 3 1 2
0

دانشگاه غيرانتفاعي مولانا - آبيک

18 12 4564 22765 52939 3 3 5 2 1 1 2 1 3
0

دانشگاه پيام نور البرز - واحد نظرآباد

15 3 51829 4 2 5 3 1 1 2 1 2
0

دانشگاه اراک

13 3 4 4 6 4 1 3 6 3 4
0

دانشگاه كاشان

7 3 4487 1 4 6 4 1 4 5 4 4
3

دانشگاه اردکان

7 3 4 5 8 2 2 2 5 4 4
0

دانشگاه گلستان - گرگان

9 4 3 4 4 5 1 1 4 2 3
1

دانشگاه پيام نور تهران - مرکز دماوند

18 3 4 3 6 1 1 2 3 2 3
0

دانشگاه پيام نور تهران - واحد ري

15 3 4 5 6 5 1 2 5 4 4
0

دانشكده غيرانتفاعي رفاه - تهران ويژه خواهران

18 4 3 4 7 1 1 2 3 1 3
0

دانشگاه شهيد مطهري

شبانه
18 3 4 2 3 3 1 1 4 3 3
1

دانشگاه پيام نور البرز - واحد هشتگرد

15 3 3 2 5 2 1 2 3 2 2
0

دانشگاه شهيد مطهري

18 3 4 5 6 5 1 2 4 2 4
2

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

شبانه
3 3 3 4 7 4 1 3 5 4 5
0

دانشگاه لرستان - خرم آباد

7 3 4 4 6 2 1 3 5 3 3
0

دانشگاه سلمان فارسي - كازرون

9 3 4665 4 5 7 3 1 2 5 2 3
0

دانشگاه شاهد - تهران

18 4 5 6 6 4 1 3 5 4 4
3