برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه تبريز

شبانه
16 4 4263 28984 3 3 4 2 1 1 2 1 2
1

دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج)

16 6 4653 3 3 5 4 1 2 2 2 2
4

دانشگاه شيراز

16 5 4590 34514 2 2 5 1 1 1 2 1 2
0

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

شبانه
24 6 4523 2 2 2 4 1 1 2 1 2
0

دانشگاه گيلان - رشت

16 3 4817 49647 4 3 5 4 1 1 2 1 2
0

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

16 3 4464 2 3 6 2 1 1 2 2 3
0

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

24 6 4440 56859 2 1 3 2 1 1 2 1 2
1

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
16 3 2 3 3 4 1 1 1 1 1
0