برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه تهران

18 8 5813 4180 11143 5 5 8 4 1 4 5 5 4
23

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

شبانه
18 8 5163 9308 3 4 5 5 1 4 5 4 4
2

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

27 15 5128 19598 5 4 6 3 1 3 5 3 4
3

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

21 13 5315 6606 22426 7189 4 4 6 5 1 4 5 4 4
2

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

18 3 4657 4 4 7 4 1 2 3 3 3
0

دانشگاه پيام نور تهران - تهران شرق

12 4 4873 4 6 7 4 1 3 3 3 3
0

دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز

15 8 4746 20134 3 3 6 3 1 2 3 2 3
2

دانشگاه پيام نور تهران - تهران غرب

15 7 5272 18062 2 3 4 3 1 2 3 3 3
1

دانشگاه اصفهان

17 6 5343 25389 3 5 6 4 1 2 5 2 4
1

دانشگاه تبريز

16 5 4768 3 3 5 3 1 2 4 3 4
2

دانشگاه قم

18 6 4769 3 3 5 2 1 3 3 2 2
0

دانشگاه يزد

11 3 4756 4 2 5 1 1 1 5 1 4
0

دانشگاه دامغان

14 5 4498 2 3 4 1 1 1 2 1 2
0

دانشگاه گلستان - گرگان

11 5 4206 3 2 7 4 1 1 2 1 3
0

دانشگاه اروميه

15 3 4579 2 4 4 3 1 2 3 2 2
0

دانشگاه صنعتي شاهرود

شبانه
18 4 4569 3 2 5 2 1 1 2 2 3
0

دانشگاه اراک

15 4 4547 31140 3 3 4 1 1 2 4 2 3
1

دانشگاه خليج فارس - بوشهر

12 5 4472 35179 2 2 4 3 1 2 2 1 3
3

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

12 5 4662 35297 2 4 6 2 1 2 3 2 2
0

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
12 5 4547 2 3 3 3 1 2 2 1 2
0

دانشگاه ياسوج

12 4 5062 37560 3 2 5 1 1 1 2 2 2
2

دانشگاه سمنان

9 4 4713 3 3 4 2 1 1 1 1 2
1

دانشگاه گيلان - رشت

12 5 4712 39055 2 3 5 1 1 1 3 2 2
0

دانشگاه كردستان - سنندج

شبانه
12 5 4691 39001 2 2 5 1 1 2 2 1 2
0

دانشگاه مازندران - بابلسر

18 5 4953 41399 3 2 5 4 1 3 2 2 2
1

دانشگاه ميبد

12 4 4728 1 3 5 2 1 1 2 2 2
0

دانشگاه زنجان

11 5 4378 3 3 5 2 1 1 2 2 3
0

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
18 9 4843 43248 2 3 3 3 1 1 3 2 3
0

دانشگاه شهيد چمران اهواز

18 4 4641 42549 3 4 6 2 1 1 2 1 2
1

دانشگاه كردستان - سنندج

12 4 4840 43772 4 2 4 4 1 1 3 1 3
0

دانشگاه بجنورد

18 6 4879 52720 4 2 6 2 1 1 2 1 2
0

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

11 5 4561 40774 3 3 6 2 1 1 2 1 3
0

دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد

14 5 4803 3 2 4 2 1 1 2 1 2
1

دانشگاه گنبد

12 4 4444 2 3 4 3 1 1 2 1 2
0

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

12 5 4636 4 2 6 1 1 1 2 1 1
1

دانشگاه رازي کرمانشاه

18 6 4524 52595 3 2 5 3 1 2 2 1 2
1

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

12 4 4436 2 3 5 1 1 1 3 1 2
0

دانشگاه پيام نور تهران - واحد ري

15 4 4456 2 2 3 2 1 1 1 1 1
0

دانشگاه صنعتي شاهرود

18 4 3 2 5 2 1 1 1 1 2
0

دانشگاه فردوسي - مشهد

14 3 3 3 7 5 1 2 4 3 3
1

دانشگاه خوارزمي تهران

شبانه
3 3 4 5 6 5 1 4 6 4 5
0

دانشگاه لرستان - خرم آباد

شبانه
6 3 3 2 5 3 1 2 2 2 2
0

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
8 3 3 4 7 2 1 1 3 3 3
0

دانشگاه اردکان

8 3 3 3 4 2 1 2 3 2 3
0

دانشگاه تبريز

شبانه
11 3 2 2 6 6 1 3 5 2 3
0

دانشگاه خوارزمي تهران

15 3 3 4 6 3 1 3 3 2 3
0

دانشگاه سمنان

شبانه
9 3 4 4 5 3 1 3 1 1 1
0

دانشگاه دامغان

شبانه
3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 3
0

دانشگاه گلستان - گرگان

شبانه
3 3 3 3 4 3 1 1 3 1 3
0

دانشگاه پيام نور البرز - مرکز كرج

12 4 2 1 4 1 1 1 1 1 2
0

دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

11 3 2 2 4 3 1 1 1 1 1
0