برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه تهران

50 37 6122 2706 4069 3230 1418 5 6 7 6 1 5 7 6 6
262

دانشگاه تبريز

30 22 5937 3481 5805 4405 5 6 7 5 1 5 7 6 6
162

دانشگاه فردوسي - مشهد

40 28 5943 3282 4977 3401 2038 5 6 8 5 1 5 7 5 6
109

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
30 17 6057 4056 7124 5 6 8 6 1 4 6 5 6
109

دانشگاه سمنان

50 31 5902 4056 6103 4993 2563 4 6 7 5 1 5 7 5 6
113

دانشگاه اروميه

40 25 5768 4318 6747 5483 2900 5 5 8 5 1 5 7 6 6
107

دانشگاه تهران

شبانه
50 32 5856 3403 6481 1703 5 6 7 6 1 4 7 5 5
98

دانشگاه شيراز

54 38 6092 3012 5418 5357 2377 5 6 8 5 1 5 7 6 6
105

دانشگاه رازي کرمانشاه

40 22 5681 4693 7204 5 5 7 5 1 4 7 5 6
85

دانشگاه شهرکرد

30 15 5952 4104 6115 5 6 8 5 1 4 7 5 5
78

دانشگاه شهيد چمران اهواز

90 51 5923 4914 7448 7445 3539 5 6 7 5 1 4 7 5 6
93

دانشگاه زابل

شبانه
5 4 4654 4 4 6 6 1 3 6 4 5
83

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

35 22 5947 5678 3041 5 6 8 5 1 4 7 5 6
81

دانشگاه تبريز

شبانه
20 14 5788 4980 6210 5 6 7 5 1 4 6 5 5
70

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

شبانه
35 25 5903 4511 7313 7176 3863 4 5 7 5 1 4 7 5 6
67

دانشگاه لرستان - خرم آباد

25 9 5920 7169 5 6 7 4 1 4 6 4 5
69

دانشگاه زابل

30 17 5319 7655 17895 4 5 7 5 1 3 6 4 5
67

دانشگاه رازي کرمانشاه

شبانه
20 14 5555 11000 11685 4 4 6 6 1 4 7 4 5
32

دانشگاه سمنان

شبانه
50 27 5423 4449 18624 4151 4 5 7 5 1 3 6 5 5
27

دانشگاه لرستان - خرم آباد

شبانه
10 7 5673 8179 5 5 8 5 1 3 6 4 4
25

دانشگاه اروميه

شبانه
40 17 5528 4561 14816 5953 4 4 7 4 1 4 6 4 5
18

دانشگاه تبريز

بومي کردستان --مناطق محروم
5 3 5525 10087 4 5 5 2 1 3 6 3 5
11

دانشگاه شهيد چمران اهواز

بومي سيل زده خوزستان --مناطق محروم
5 4 5858 4 5 7 5 1 5 7 4 5
5

دانشگاه رازي کرمانشاه

بومي زلزله زده استان کرمانشاه --مناطق محروم
4 3 5131 14424 5 4 7 2 1 3 5 2 4
6

دانشگاه شهرکرد

شبانه
5 3 4 5 7 6 1 3 6 3 5
10