برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

- مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
12 11 5577 7809 12104 4 5 6 5 1 3 6 4 4
2

دانشگاه علوم پزشکي ايران

- مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
16 7 5002 9926 4 5 7 5 1 3 5 4 4
1

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

- مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
16 11 5124 13707 16713 3 4 6 2 1 2 5 3 4
3

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

- مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
16 13 4990 15684 17164 3 4 6 3 1 2 5 3 3
3

دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت

- مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
13 7 5073 22585 16209 4 3 7 3 1 2 4 2 4
1

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

- مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
20 9 5259 20840 17663 4 5 6 3 1 3 4 3 4
1

دانشگاه علوم پزشکي اروميه

- مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
20 7 4786 18169 3 4 5 3 1 3 4 3 4
1

دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج

- مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
24 13 4792 22074 22350 3 4 6 4 1 2 5 3 4
1

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

- مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
16 10 4999 22385 4 3 6 3 1 2 4 2 4
3

دانشگاه علوم پزشکي كاشان

- مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
16 5 4802 3 2 6 1 1 2 5 2 4
1

دانشگاه علوم پزشكي لارستان (محل تحصيل اوز)

- مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
13 8 4610 20342 24696 3 3 5 2 1 2 3 1 3
1

دانشكده علوم پزشكي ساوه

- مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
13 5 5092 3 3 5 4 1 3 4 2 3
1

دانشگاه علوم پزشکي يزد

- مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
20 11 5070 27790 3 4 5 3 1 2 5 2 4
2

دانشکده علوم پزشکي نيشابور

- مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
18 10 4792 22261 36612 2 4 6 1 1 1 4 1 3
1

دانشگاه علوم پزشکي قزوين

- مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
21 13 4825 24370 23623 4 4 6 3 1 2 4 2 3
3

دانشگاه علوم پزشکي اردبيل

- مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
22 8 4940 24407 3 3 6 2 1 1 4 2 4
3

دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه

- مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
18 12 4867 32921 24790 4 3 7 2 1 2 5 2 3
2

دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس

- مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
16 5 5005 25275 3 4 6 1 1 2 4 2 3
1

دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري

- مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
0 9 4963 28960 3 4 6 3 1 2 4 2 4
2

دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج

- مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
18 9 4929 30358 19024 4 4 7 2 1 2 4 2 3
2

دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد

- مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
12 7 4746 3 3 6 2 1 1 4 1 3
1

دانشكده علوم پزشكي آبادان

- مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
12 6 4716 25094 3 4 6 2 1 1 4 1 4
1

دانشگاه علوم پزشکي ايلام

- مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
20 6 4842 25390 3 3 6 2 1 1 4 2 3
1

دانشگاه علوم پزشکي زنجان

- مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
19 11 4941 32943 21743 3 3 5 2 1 2 4 2 3
1

دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

- مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
16 14 4830 30705 23153 3 4 6 2 1 2 4 2 3
1

دانشگاه علوم پزشکي كرمان

- مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
19 9 4880 29043 3 4 6 2 1 2 4 3 4
2

دانشگاه علوم پزشکي قم

- مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
16 8 4935 28405 3 4 6 2 1 2 4 2 3
2

دانشگاه علوم پزشکي همدان

- مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
26 10 4809 32376 18169 4 3 6 2 1 3 4 2 4
2

دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان)

- مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
16 12 4633 21184 34649 26899 3 3 5 2 1 2 3 2 3
2

دانشگاه علوم پزشکي اراک

- مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
16 4 4880 3 3 5 4 1 1 4 1 4
1

دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

- مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
16 7 4948 29973 3 3 4 3 1 2 3 1 3
2

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد

- مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
19 11 4851 34649 27496 3 4 6 2 1 1 4 1 3
1

دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ابركوه)

- مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
16 7 4601 3 3 5 3 1 1 3 2 3
1

دانشگاه علوم پزشکي بم

- مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
18 6 4904 27438 3 3 4 1 1 1 4 2 3
1

دانشگاه علوم پزشکي بيرجند

- مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
19 8 4580 35604 3 4 6 1 1 1 4 2 3
1

دانشكده علوم پزشكي اسفراين

- مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
10 9 4634 40885 32186 3 2 6 2 1 1 4 1 3
1

دانشگاه علوم پزشکي زابل

- مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
16 6 4508 3 3 5 1 1 1 2 1 2
1

دانشكده علوم پزشكي شوشتر

- مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
12 7 4561 35324 29924 4 3 6 2 1 1 4 1 3
1

دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

- مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
16 8 4901 35324 3 4 6 2 1 2 4 2 3
1

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

- مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
16 8 4790 40541 3 4 4 2 1 2 3 2 3
3

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

- مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
13 8 4836 40407 33007 3 3 4 1 1 1 3 1 2
1

دانشگاه علوم پزشکي زاهدان - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان - مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
6 6 4790 40617 3 2 4 1 1 2 3 1 4
1

دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر

- مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
10 4 4560 2 2 4 1 1 1 2 2 2
1