برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضیات زیست فیزیک شیمی

دانشگاه فردوسي - مشهد

12 4 4193 2 3 4 3 1 2 3 2 3
3

دانشگاه تهران

18 9 5204 22864 3 3 5 3 1 2 4 2 3
27

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

18 5 4395 3 2 5 1 1 1 2 1 3
6

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

16 7 4721 33413 3 4 5 2 1 1 2 1 3
1

دانشگاه شيراز

10 4 4635 3 3 4 2 1 1 3 1 3
5

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

12 5 4669 36903 1 3 4 2 1 1 2 1 2
0

دانشگاه رازي کرمانشاه

10 3 4668 39841 3 4 5 3 1 2 2 2 2
4

دانشگاه زنجان

18 4 4203 2 2 5 1 1 1 2 1 1
1

دانشگاه اراک

18 4 4618 3 3 3 2 1 2 2 1 3
0

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

18 4 4584 45880 3 4 4 2 1 1 2 1 2
0

دانشگاه كاشان

5 3 4578 46171 2 3 5 2 1 3 3 2 3
2

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

8 3 4335 3 2 5 3 1 1 2 1 2
1

دانشگاه گيلان - رشت

18 3 4279 4 3 4 2 1 1 2 1 3
3

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
12 3 4270 2 2 5 1 1 1 2 1 2
4

دانشگاه قم

18 3 4430 2 3 5 1 1 1 2 1 2
0

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

12 4 4576 2 2 5 1 1 1 3 1 3
1

دانشگاه مازندران - بابلسر

18 7 4438 53771 2 3 5 2 1 1 3 1 3
4

دانشگاه اروميه

16 5 4386 66090 3 2 4 1 1 1 3 1 1
1

دانشگاه خوارزمي تهران

12 5 4273 57655 2 2 4 2 1 1 2 1 2
5

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

14 4 4569 3 2 4 2 1 1 1 1 2
13

دانشگاه يزد

10 5 4556 70227 2 4 3 2 1 1 2 1 2
0

دانشگاه بيرجند

18 9 4390 73393 86349 3 2 3 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه جهرم

10 4 4040 2 2 4 1 1 1 2 1 1
0

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

12 3 4288 3 2 3 3 1 1 1 1 1
2

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

شبانه
6 3 4171 2 1 2 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه تبريز

شبانه
6 3 3 3 5 3 1 2 3 1 2
0

دانشگاه زابل

12 3 3 1 3 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه اصفهان

شبانه
4 3 2 2 3 3 2 2 3 1 3
3

دانشگاه شهيد چمران اهواز

10 3 1 2 5 3 1 1 1 1 2
4