برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه صنعتي شريف - تهران

60 44 7482 30 23 15 8 8 9 8 9 9 8
1084

دانشگاه تهران

50 22 6726 138 85 7 7 8 7 8 9 8
466

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران

70 33 6915 290 167 7 7 8 6 7 8 7
334

دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران

60 31 6533 512 221 161 6 6 7 6 6 7 6
194

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

70 26 6422 705 428 6 6 7 6 6 8 6
167

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران

55 21 6237 873 411 6 6 7 6 6 7 5
128

دانشگاه صنعتي اصفهان

70 49 6166 1060 615 154 436 6 6 7 6 6 7 6
123

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

30 12 6099 1500 756 5 5 7 6 5 6 5
83

دانشگاه شيراز

50 32 5849 1694 1038 523 603 5 5 6 6 5 7 5
91

دانشگاه فردوسي - مشهد

70 53 5995 1516 1095 305 678 6 6 7 6 6 7 5
68

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

42 29 5715 1674 960 4 5 6 6 5 6 4
67

دانشگاه صنعتي شيراز

30 14 5283 2662 1465 928 5 5 5 4 4 5 4
44

دانشگاه صنعتي شريف تهران پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
50 21 5144 2061 2683 2237 5 5 6 6 5 5 4
40

دانشگاه تبريز

63 42 5711 2544 1726 395 1543 5 5 6 6 5 6 5
101

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

30 10 5568 2054 1185 5 6 7 5 5 6 5
22

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

25 11 5673 1554 4 5 6 3 5 6 4
22

دانشگاه اصفهان

60 36 5748 1985 1670 294 705 5 6 7 5 5 7 5
77

دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)

50 12 5659 2529 1785 5 5 6 5 5 5 5
30

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
25 10 5756 2186 5 6 7 6 5 6 5
25

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
30 11 5285 2282 1557 4 5 5 4 4 4 4
25

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

40 11 5309 2494 4 4 6 4 4 5 4
50

دانشگاه گيلان - رشت

55 18 5112 2452 4 4 6 4 3 5 4
40

دانشگاه كاشان

40 23 5157 5030 2780 1207 4 5 5 3 4 5 4
30

دانشگاه اصفهان

شبانه
30 11 5044 2876 4 5 6 5 4 5 4
17

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

شبانه
28 14 5072 3795 4 4 5 4 3 4 3
26

دانشگاه يزد

80 57 5255 5576 3204 2377 4 4 6 4 4 4 4
32

دانشگاه زنجان

40 16 5080 4104 4 4 5 5 3 3 3
28

دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان)

20 8 5474 3755 3472 5 4 5 6 3 4 4
13

دانشگاه صنعتي همدان

40 10 4955 3987 3 4 5 3 3 3 3
7

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

60 8 5000 3585 4 5 5 6 4 4 3
12

دانشگاه مازندران - بابلسر

35 15 4989 4080 1630 4 3 5 3 3 3 2
22

دانشگاه شهيد چمران اهواز

35 14 4933 4345 3 4 4 4 3 3 3
36

دانشگاه قم

70 23 5109 5989 4229 1959 4 4 5 3 3 4 3
30

دانشگاه تبريز

شبانه
42 23 5196 5208 3242 2475 4 4 5 5 3 4 3
16

دانشگاه سمنان

100 34 4886 7454 4321 3493 3 4 5 3 3 3 3
11

دانشگاه صنعتي قم

40 6 5292 4505 5 5 6 4 3 4 3
21

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
15 5 5478 4784 3 3 4 5 2 4 2
16

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

80 37 5109 7430 5339 4072 3 3 5 4 3 3 3
23

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
15 7 4767 4984 4 3 5 5 3 3 2
12

دانشگاه اراک

45 20 4887 7184 4904 4 4 5 3 3 3 3
16

دانشگاه گلستان - گرگان

25 9 4559 6560 3 3 4 3 2 2 2
17

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

40 13 4818 7746 3 3 3 3 2 2 2
13

مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا

32 7 4745 6401 4444 3 4 5 5 3 3 3
8

دانشگاه اروميه

40 11 4979 7893 5964 3 4 5 3 3 3 3
25

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

35 9 4373 3769 3 3 3 3 1 2 2
9

دانشگاه شهرکرد

50 28 4737 7310 6824 3474 3 3 4 3 2 3 2
17

دانشگاه رازي کرمانشاه

60 20 4690 8288 3907 3 3 4 3 2 2 2
14

دانشگاه صنعتي شاهرود

70 23 5004 7637 4515 4 4 5 4 3 4 2
14

دانشگاه صنعتي همدان

شبانه
15 8 4612 7053 3 3 3 2 2 2 2
8

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

شبانه
10 4 4623 3 3 4 3 2 2 2
7

دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر)

45 10 4732 6453 3 3 4 3 2 2 2
9

دانشگاه اردکان

30 11 4702 7782 3 4 5 2 2 2 2
15

دانشگاه خليج فارس - بوشهر

45 14 4666 8976 3 3 5 4 3 3 2
35

دانشگاه كردستان - سنندج

50 20 4727 8462 3218 3 2 4 3 2 2 2
29

دانشگاه صنعتي بيرجند

45 17 4485 10068 12735 7179 3 3 4 2 1 1 2
16

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

80 28 4761 9288 6317 1800 3 4 4 3 2 3 2
9

دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر

40 10 4557 7504 3 3 3 3 1 1 2
6

دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل

30 9 4741 7998 3 3 4 3 3 2 2
10

دانشگاه صنعتي اروميه

60 15 4727 8828 2935 3 3 4 4 2 2 2
12

دانشگاه فسا

30 12 4843 14644 4831 3 2 4 3 1 2 2
5

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

50 20 4742 12096 9776 3 3 4 2 2 2 2
15

دانشگاه دامغان

45 13 4638 9984 10393 3 3 3 3 2 2 2
7

دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران)

80 8 4474 12223 3 3 4 3 2 1 2
4

دانشگاه ملاير

60 14 4448 12793 5861 3 3 3 1 2 1 1
2

دانشگاه صنعتي شاهرود

شبانه
30 14 4530 11196 14302 3 2 3 2 2 2 2
7

دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان

50 7 4157 13310 7644 2 2 2 1 1 1 2
8

دانشگاه يزد(محل تحصيل شهرستان مهريز)

شبانه
40 21 4607 12609 2 3 4 2 2 2 2
8

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

40 15 4432 13462 2 3 4 2 1 2 2
11

مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا

40 18 4629 12043 2 3 5 3 2 2 2
6

دانشگاه ميبد

35 15 4479 12216 11224 2 3 4 1 2 2 2
6

دانشگاه صنعتي قوچان

60 14 4725 14909 12641 3 3 4 2 2 2 1
2

دانشگاه بيرجند

100 40 4417 16386 13249 6070 3 3 3 2 2 2 2
6

دانشگاه سمنان

شبانه
50 23 4562 8275 14861 4419 3 2 3 3 1 2 2
5

دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول

45 28 4588 15429 12223 4751 4696 2 3 3 2 1 1 1
4

دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر

شبانه
20 3 4556 10851 2 2 3 2 2 3 1
2

دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه)

48 8 4595 12214 2 3 3 2 1 1 1
6

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

شبانه
10 3 4732 11149 2 2 3 2 1 2 3
2

دانشگاه لرستان - خرم آباد

30 9 4590 11467 2723 2 3 4 1 2 2 2
7

دانشگاه ياسوج

40 10 4639 12489 4711 3 3 3 3 2 2 2
7

دانشگاه بجنورد

60 19 4510 12516 13824 3 2 3 3 1 2 2
4

دانشگاه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهران (ويژه برادران)

0 13 4435 17174 2 3 2 2 1 1 1
3

دانشگاه بناب

60 21 4322 19208 12330 7948 2 2 3 2 1 1 1
2

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

60 11 4496 13936 2 2 2 3 2 1 1
6

دانشکده رياضي و کامپيوتر خوانسار

50 13 4448 14909 12911 2 2 3 2 1 1 2
3

دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-آبيک

60 13 4440 16197 12692 2 2 2 3 2 1 1
3

دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند

80 10 4453 12277 17507 1 3 2 3 2 2 2
3

دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران)

80 11 4395 15655 3 3 3 2 2 1 2
3

دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان)

40 9 4470 13395 15242 3 3 4 2 1 2 2
4

دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد

45 10 4465 17305 13544 2 2 2 4 1 1 1
3

مركز اموزش عالي محلات

50 9 4361 14241 1 3 2 2 1 2 1
1

مجتمع آموزش عالي گناباد

50 7 4225 9243 3 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان

45 5 4496 19500 2 1 2 1 1 2 2
2

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

شبانه
10 4 4445 12692 3 2 4 1 1 1 1
4

دانشگاه صنعتي كرمانشاه

30 3 4446 3 3 2 3 2 1 1
3

دانشگاه بيرجند

شبانه
20 6 4533 8324 2 2 3 2 1 1 1
2

مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا

شبانه
15 5 4434 15107 2 3 4 4 1 1 1
3

دانشگاه غيرانتفاعي ابرار - تهران (ويژه خواهران)

0 17 4412 17221 15903 2 2 2 2 1 1 1
3

دانشگاه خليج فارس - بوشهر (محل تحصيل جم)

50 17 4273 21325 11598 2 1 2 2 1 1 1
2

دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه)

شبانه
32 9 4245 21295 10879 1 1 2 3 1 1 1
2

دانشگاه گنبد (محل تحصيل مينودشت)

40 8 4349 16980 2 2 4 2 1 1 1
1

دانشگاه صنعتي سيرجان

45 6 4484 18168 1 2 3 2 1 1 1
8

دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان

60 18 4240 17926 23929 2 2 2 2 1 1 1
5

مجتمع آموزش عالي بم

50 5 4178 14999 1 2 1 1 1 1 1
2

دانشگاه جهرم

45 21 4456 17715 6210 2 2 2 2 1 1 1
4

دانشگاه سلمان فارسي - كازرون

30 3 4726 2 1 2 4 1 1 1
2

دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان

شبانه
15 3 4380 2 1 1 3 1 1 1
1

دانشگاه تربت حيدريه

45 13 4484 21615 18894 2 2 3 1 1 1 1
2

مرکز آموزش عالي لار

0 4 4203 1 1 3 2 1 1 1
3

دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد

شبانه
15 4 4127 17950 1 1 1 2 1 1 1
3

مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين

60 5 4236 1 2 2 1 1 1 1
4

دانشگاه دامغان

شبانه
15 3 1 2 2 2 1 1 1
5

دانشگاه تربت حيدريه

شبانه
15 4 4259 1 1 1 1 1 1 1
12

دانشگاه شاهد - تهران

60 5 3 4 5 3 3 3 2
17

مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا

شبانه
3 3 2 4 3 4 2 4 3
8

دانشگاه ايلام

25 3 1 2 3 2 1 1 1
22