برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه صنعتي شريف - تهران

90 57 7140 198 114 9 7 7 8 7 8 8 7
289

دانشگاه تهران

120 53 6586 467 268 139 128 6 6 7 6 7 8 6
186

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران

65 33 6407 678 421 136 6 6 7 5 6 7 6
144

دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران

115 47 6057 1145 600 362 6 6 7 5 6 7 6
77

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران

100 43 5868 1662 915 478 558 5 5 7 4 5 6 5
54

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

70 30 5740 2023 1265 211 5 5 6 4 4 6 5
47

دانشگاه صنعتي اصفهان

115 74 5722 2438 1417 607 1062 5 5 7 4 5 6 5
57

دانشگاه فردوسي - مشهد

80 49 5578 2973 2374 291 1659 5 5 6 5 4 5 5
52

دانشگاه شيراز

65 46 5487 3087 2017 632 1244 4 5 6 5 4 6 4
28

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

35 16 5665 2642 1300 4 5 6 4 5 6 4
15

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

60 29 5076 4090 2910 3448 4 4 5 4 3 4 3
23

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

35 17 5017 4481 1787 4 4 5 4 3 4 3
14

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

35 11 5343 4210 2239 4 4 5 3 3 5 3
8

دانشگاه تبريز

54 23 5353 4184 2714 4 5 5 4 4 5 4
26

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

30 6 5614 3022 5 6 6 4 4 4 4
11

دانشگاه اصفهان

40 26 5419 3597 2082 1737 4 4 6 4 4 5 4
16

دانشگاه صنعتي قم

45 6 4799 4 3 4 2 2 4 3
9

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
25 7 5524 3515 4 4 5 3 2 4 3
8

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

60 9 5037 3752 5306 4 4 4 4 2 3 3
8

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
10 4 5428 3911 5 7 5 7 4 5 4
4

دانشگاه يزد

80 46 5117 7685 4645 2953 4641 3 4 5 3 3 4 3
9

دانشگاه گيلان - رشت

60 16 4858 5377 2484 4 3 4 3 3 3 2
17

دانشگاه اصفهان

شبانه
10 4 5181 4225 5 5 6 4 3 4 3
5

دانشگاه صنعتي سهند - تبريز

45 17 5001 8796 4020 2116 3 4 4 3 2 3 2
6

دانشگاه تهران (محل تحصيل رضوانشهر گيلان)

25 9 4821 4402 7295 4 4 5 4 4 3 3
5

دانشگاه شهيد چمران اهواز

60 26 4774 11079 6537 3426 4557 3 3 4 2 2 3 2
6

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

50 19 4783 8490 5909 1866 4 4 4 3 3 3 3
4

دانشگاه مازندران - بابلسر

35 11 4709 6040 3 4 5 2 2 4 3
10

دانشگاه قم

60 8 4940 7272 3 3 6 1 3 3 2
5

دانشگاه صنعتي شريف تهران پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
50 20 5011 3071 5849 4291 3 4 4 3 2 3 3
4

دانشگاه صنعت نفت

30 11 4532 9033 8713 2314 3 4 4 2 2 3 2
4

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

شبانه
40 17 4766 6195 3 3 4 3 3 3 3
5

دانشگاه كاشان

60 26 4995 6740 4026 3 3 4 3 2 3 3
7

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
15 4 4857 6341 3 3 2 3 2 3 2
5

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

30 10 4416 11052 5436 3 2 3 3 1 2 2
6

دانشگاه تبريز

شبانه
36 12 5224 7141 3 3 4 4 2 3 2
4

دانشگاه زنجان

70 24 4613 8571 3154 3 3 4 2 2 2 2
9

دانشگاه شهرکرد

55 19 4731 9154 8696 3 3 5 3 2 3 3
4

دانشگاه اراک

35 13 4642 10798 7141 3 3 4 2 2 3 2
5

دانشگاه صنعتي شاهرود

60 19 4707 12282 9832 3 3 3 1 2 2 2
4

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

شبانه
18 4 4835 7885 3 2 4 2 2 2 2
3

مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا

32 9 4565 9417 2 2 3 3 3 2 3
5

دانشگاه گلستان - گرگان

25 7 4583 8527 3 3 4 2 2 2 2
5

دانشگاه سمنان

80 13 4701 9036 9579 2 3 4 2 2 2 2
4

دانشگاه صنعتي همدان

40 11 4614 9678 3 2 4 1 2 1 1
3

دانشگاه خليج فارس - بوشهر

45 15 4646 12785 3506 3 3 3 3 2 3 2
44

دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول

80 18 4199 19411 9142 2 2 3 1 1 1 1
6

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
15 7 4210 10309 3 3 4 1 1 2 1
4

دانشگاه صنعتي سيرجان

45 10 4292 14145 2 2 3 2 1 1 2
12

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

شبانه
20 3 4449 10387 2 2 3 1 1 2 1
2

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

45 8 4185 15525 8133 2 2 3 1 1 1 1
3

دانشگاه بيرجند

60 17 4441 21420 12969 7356 2 3 3 2 1 1 1
3

دانشگاه صنعتي اراك

60 17 4555 13264 9315 2 3 4 1 2 2 2
5

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

0 20 4540 13544 6326 2 2 3 2 1 2 2
4

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

40 13 4349 18090 11512 2 2 3 1 1 1 2
0

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

50 20 4471 13403 7871 5621 3 2 3 2 1 1 2
1

دانشگاه كردستان - سنندج

60 14 4379 19807 11135 2 2 2 2 1 1 1
6

دانشگاه اروميه

40 8 4580 11966 3 3 4 4 1 2 1
6

دانشگاه صنعتي سهند - تبريز

شبانه
15 8 4457 12531 1 2 3 1 2 2 2
4

دانشگاه صنعتي بيرجند

45 8 4193 20920 5745 2 2 2 2 1 1 2
0

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

50 9 4510 12853 12407 2 2 4 2 2 2 1
5

دانشگاه اردکان

30 16 4497 15897 13380 2 2 2 2 1 2 2
2

دانشگاه تفرش

50 12 4419 16597 14816 2 2 3 1 2 2 1
2

دانشگاه صنعتي همدان

شبانه
15 3 4378 13441 2 2 3 1 1 1 1
1

دانشگاه رازي کرمانشاه

50 10 4279 14691 2 2 3 2 1 2 2
4

دانشگاه فسا

35 5 4553 16895 1 2 3 2 1 2 2
1

دانشگاه صنعتي اروميه

60 9 4392 17092 6851 1 1 4 1 1 1 2
5

مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا

40 16 4497 15829 2 2 2 1 2 2 1
1

دانشگاه ياسوج

70 14 4499 17143 6348 2 3 3 1 1 1 2
6

دانشگاه صنعتي شاهرود

شبانه
35 9 4347 19096 2 2 2 1 1 1 1
2

دانشگاه بناب

60 9 4288 14583 1 2 1 1 1 1 1
1

دانشگاه دامغان

60 13 4386 18707 15553 2 1 2 2 1 1 1
1

دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان

50 6 4108 20365 11616 1 1 2 1 1 1 1
2

دانشگاه سمنان

شبانه
80 17 4375 16826 28017 2 2 3 3 1 1 1
2

دانشگاه ميبد

40 18 4365 16029 2 2 2 2 1 1 1
3

دانشکده فني و مهندسي گلپايگان

60 21 4405 18657 15256 2 3 3 1 1 2 1
5

دانشگاه صنعتي كرمانشاه

30 5 4295 16561 2 2 2 3 1 1 1
3

دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار

30 4 4484 2 2 4 1 1 1 1
0

دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه)

48 19 4355 19886 18281 8432 2 2 3 1 1 1 1
2

دانشگاه لرستان - خرم آباد

30 7 4301 18483 2 2 2 1 1 1 1
1

دانشگاه مراغه

شبانه
10 3 4237 2 2 2 1 1 1 1
1

دانشگاه صنعتي هويزه - سوسنگرد

55 8 4153 16487 2 2 3 1 1 1 1
0

مرکز آموزش عالي لار

0 3 4196 2 1 2 1 1 1 1
0

دانشگاه ملاير

50 5 4390 17165 1 3 2 1 1 1 1
1

دانشگاه صنعتي قوچان

50 9 4246 22086 2 2 2 1 1 1 1
2

مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا

شبانه
15 5 4208 18101 1 2 3 1 1 2 2
1

دانشگاه جيرفت

40 5 4264 17571 2 2 2 1 1 1 1
1

مركز اموزش عالي محلات

50 7 4105 22014 2 2 2 1 1 1 1
0

مجتمع آموزش عالي بم

50 7 4361 14131 1 3 2 1 1 1 1
1

دانشگاه جهرم

55 11 4320 22361 7559 2 1 2 1 1 1 1
1

دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد

45 8 4125 21512 10080 1 1 3 1 1 1 1
1

دانشگاه بجنورد

60 13 4227 23817 24114 11773 1 2 2 1 1 1 1
3

دانشگاه مراغه

50 9 4352 23083 20671 2 2 2 1 1 1 1
0

دانشگاه تربت حيدريه

60 5 4199 23086 1 1 2 1 1 1 1
0

دانشگاه بيرجند

شبانه
20 3 4656 23067 1 1 1 3 1 1 1
1

دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي)

40 7 4479 25551 3 2 3 1 1 1 1
1

دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد

شبانه
15 3 4259 1 2 2 1 1 1 1
1

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

شبانه
10 3 4219 24692 2 1 2 1 1 1 1
0

دانشگاه صنعتي سيرجان

شبانه
15 3 1 1 2 1 1 1 1
2

دانشگاه ايلام

30 3 2 2 2 1 1 1 1
2