برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه صنعتي شريف - تهران

90 48 6348 661 361 146 213 6 6 8 6 7 7 6
162

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران

60 22 6093 988 436 5 5 7 5 5 6 5
87

دانشگاه تهران

90 29 5714 970 796 415 344 5 6 7 5 5 6 5
87

دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران

70 25 5727 1817 1291 604 5 5 7 5 5 6 5
48

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران

65 17 5749 1481 760 5 5 7 4 5 6 5
47

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

55 14 5501 1633 5 6 6 5 5 5 4
50

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

30 8 5578 2896 1823 5 5 6 4 5 6 4
50

دانشگاه صنعتي اصفهان

80 41 5413 4072 2250 2018 4 5 6 4 4 4 4
52

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

35 7 4965 3404 4 6 5 3 4 4 4
5

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

48 18 5088 3656 1229 4 5 5 3 3 4 3
11

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

35 8 5243 5 5 6 4 4 3 3
8

دانشگاه فردوسي - مشهد

35 18 5390 3597 4 5 6 5 4 5 5
28

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
30 9 5116 5949 4 3 4 4 4 4 3
16

دانشگاه گيلان - رشت

55 14 5066 4908 4214 3 4 4 3 2 3 2
27

دانشگاه تبريز

60 30 5009 6477 3795 2261 3120 4 4 5 3 3 3 3
38

دانشگاه شيراز

20 13 5407 4599 4 4 5 4 4 5 4
18

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

30 12 4646 6682 3958 2 3 4 3 2 3 3
6

دانشگاه صنعتي شريف تهران پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
50 16 5075 5996 4 3 4 3 3 3 3
6

دانشگاه اصفهان

30 16 5089 4672 2690 4 4 6 4 4 4 3
13

دانشگاه قم

60 14 5038 8184 5543 4 4 4 3 3 3 3
9

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
15 8 4833 5093 4 4 5 3 3 4 4
6

دانشگاه يزد

60 35 4819 9118 5611 5122 3 3 4 2 3 3 3
9

دانشگاه صنعتي قم

45 6 4867 3 3 5 2 3 2 2
5

دانشگاه كاشان

28 9 4890 6550 4539 4 3 5 2 2 3 3
4

دانشگاه مازندران - بابلسر

30 11 4707 5900 3 4 4 3 2 3 2
7

دانشگاه شهيد چمران اهواز

40 13 4676 9683 4221 2 3 4 2 2 2 2
8

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

شبانه
32 15 5029 6753 3 3 4 3 2 2 2
3

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

60 6 4753 7379 3 4 4 4 3 3 2
7

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

60 16 4781 8233 3 3 4 3 2 2 2
8

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

30 7 4311 5076 2 3 3 1 1 1 1
3

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
35 6 4306 6234 2 3 4 1 1 1 2
8

دانشگاه اروميه

40 8 4650 12195 4405 3 3 4 2 1 1 2
9

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
10 3 4672 4 3 4 2 1 2 2
9

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

شبانه
15 4 4676 7372 2 3 4 2 2 2 3
2

دانشگاه كردستان - سنندج

45 13 4256 15615 7695 2 2 3 1 1 1 2
12

دانشگاه سمنان

60 7 4733 8207 3 3 5 1 2 2 1
1

دانشگاه دامغان

45 8 4305 7141 2 2 3 1 2 1 1
2

دانشگاه اراک

50 16 4713 12409 8470 2 3 3 2 2 2 2
2

دانشکده فني ومهندسي گرمسار

40 6 5091 3 3 3 3 1 2 2
6

دانشگاه گلستان - گرگان

30 13 4595 10807 2916 2 3 4 2 2 2 2
2

دانشگاه تبريز

شبانه
40 14 4930 9208 5812 2 3 4 2 2 2 2
14

دانشگاه زنجان

40 11 4882 10435 8713 3 3 3 3 2 3 2
1

دانشگاه صنعتي سهند - تبريز

30 7 4826 9748 3 3 4 1 2 3 3
6

مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا

32 8 4626 8905 3 3 4 1 2 2 2
1

دانشگاه صنعتي شاهرود

60 16 4792 12978 10282 3 3 3 2 2 2 2
2

دانشگاه رازي کرمانشاه

45 11 4415 15827 3 2 3 2 1 2 2
2

دانشگاه شهرکرد

30 7 4667 10473 8470 3 4 5 1 2 2 2
2

دانشگاه بجنورد

45 10 4302 19034 9655 2 2 3 1 1 1 1
1

دانشگاه اردکان

30 16 4559 10813 3 3 4 1 2 2 2
12

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

55 14 4521 12431 10035 4903 2 2 3 2 1 2 2
2

دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر)

45 13 4556 11651 4577 2 2 4 1 2 1 1
3

دانشگاه صنعتي اراك

35 7 4410 13448 9191 3 3 4 1 2 2 2
1

دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد - مشهد

60 11 4519 12402 4 3 5 2 2 2 2
15

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

شبانه
10 3 4262 1 1 2 1 1 1 1
1

دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر

40 13 4423 12439 2 2 3 1 1 1 2
14

دانشگاه شهرکرد

شبانه
5 3 4577 11050 2 5 4 2 2 2 2
2

دانشگاه ملاير

50 10 4381 16424 9218 1 2 3 1 1 1 1
3

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

45 5 4278 13143 1 2 4 2 1 1 1
1

دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر)

شبانه
10 3 4515 2 1 3 1 1 2 1
1

دانشگاه صنعتي كرمانشاه

30 10 4289 19620 10278 3 2 2 1 1 1 1
1

دانشگاه زنجان

شبانه
40 10 4278 16812 1 2 2 2 1 2 1
1

دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول

60 6 4470 17528 1 1 3 1 1 1 1
7

دانشگاه ايلام

30 4 4221 1 2 3 1 1 1 1
2

دانشگاه خليج فارس - بوشهر

45 18 4384 16724 5155 3 2 3 2 1 2 2
9

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

60 17 4403 15615 6899 2 2 3 2 1 1 1
5

دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر

شبانه
20 5 4355 14410 2 2 2 1 1 1 1
1

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

35 8 4346 17427 2 2 3 1 1 1 1
3

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

45 8 4452 17715 14007 2 2 3 1 1 1 2
2

دانشگاه صنعتي سيرجان

45 12 4269 19078 10278 2 2 3 1 1 1 1
1

دانشگاه غيرانتفاعي خيام - مشهد

60 12 4435 15711 18907 2 2 3 2 2 1 1
2

دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول)

25 5 4319 15195 2 2 3 2 1 1 1
1

دانشگاه تفرش

50 8 4433 16985 11371 1 2 3 1 2 1 1
2

دانشگاه ياسوج

60 13 4290 15999 2 2 2 1 1 1 1
2

دانشگاه بيرجند

50 15 4327 20812 19177 6060 2 2 3 1 1 1 1
11

دانشگاه صنعتي اروميه

45 6 4320 15645 1 1 2 1 1 1 1
6

دانشگاه صنعتي شاهرود

شبانه
30 6 4465 15476 2 1 2 1 1 2 1
1

دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي)

40 5 4324 2 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه فسا

30 3 4214 2 1 3 2 1 1 1
2

دانشگاه سمنان

شبانه
60 10 4193 15359 22887 2 2 3 1 1 1 1
2

دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند)

48 5 4535 16801 3 3 1 1 1 1 1
1

دانشگاه صنعتي قوچان

50 12 4400 20280 17546 2 2 3 1 1 1 1
1

دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان

60 18 4293 22086 1 2 2 1 1 1 1
1

مركز اموزش عالي محلات

50 12 4314 24000 19125 2 2 2 1 1 1 1
1

دانشگاه ولايت - ايرانشهر

35 3 4099 18758 1 1 3 1 1 1 1
1

دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-آبيک

60 9 4224 18022 19360 1 2 1 2 1 1 1
1

دانشگاه لرستان - خرم آباد

50 7 4457 20416 2 1 3 1 1 1 1
4

دانشگاه زابل

45 6 4157 1 1 1 1 1 1 1
1

مجتمع آموزش عالي گناباد

50 3 4098 1 1 2 2 1 1 1
1

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

شبانه
40 8 4429 20725 2 1 3 1 1 1 1
1

دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد

45 3 3889 3 3 3 1 1 1 1
2

دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند)

شبانه
32 9 4272 20577 1 1 3 1 1 1 1
1

مجتمع آموزش عالي بم

60 7 4162 20432 1 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه مراغه

50 5 4325 21006 2 1 2 1 1 1 1
0

دانشگاه لرستان - خرم آباد

شبانه
20 3 4073 1 2 1 1 1 1 1
3

دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان

50 10 4311 22522 12534 2 2 2 1 1 1 1
1

دانشگاه صنعتي بيرجند

45 8 4778 23896 21641 3 2 3 2 1 1 1
2

مرکز آموزش عالي استهبان

44 9 4190 24536 12922 1 2 3 1 1 1 1
1

دانشگاه تربت حيدريه

50 7 4442 24644 1 1 2 1 1 1 1
1

دانشگاه كردستان - سنندج (محل تحصيل بيجار)

35 5 4203 1 1 1 2 1 1 1
1

دانشگاه جيرفت

40 7 4215 24731 16167 1 2 2 1 1 1 1
1

دانشگاه مراغه

شبانه
10 5 4241 26487 1 1 1 2 1 1 1
3

دانشگاه ملاير

شبانه
40 7 4195 27295 1 1 1 2 1 1 1
1

مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين

60 6 4206 2 1 2 1 1 1 1
1

دانشگاه بزگمهر قاينات

60 3 4061 1 1 2 1 1 1 1
2

دانشگاه صنعتي سهند - تبريز

شبانه
10 3 3 2 3 4 1 2 1
9