برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه تهران

50 17 6169 1016 559 6 6 8 6 5 7 5
177

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

32 6 5834 858 6 6 7 8 5 6 5
75

دانشگاه هنر تهران

30 7 5507 1255 5 5 7 4 4 6 5
49

دانشگاه شيراز

14 6 5490 4 5 6 4 4 5 4
29

دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران

25 5 6290 5 5 7 6 4 6 4
33

دانشگاه هنر اصفهان

24 13 5483 4126 1681 4 5 6 3 4 5 4
23

دانشگاه فردوسي - مشهد

15 8 5926 1830 5 5 7 6 4 5 5
29

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

12 5 5344 2440 4 4 6 4 3 4 3
13

دانشگاه يزد

30 20 5299 2995 2561 5 4 5 2 3 3 4
11

دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

60 7 5110 4063 4 4 5 5 3 3 3
7

دانشگاه مازندران - بابلسر

13 8 4906 4068 4 3 5 3 2 3 3
5

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

شبانه
8 4 4331 3517 3 3 5 3 3 2 4
5

دانشگاه تبريز

21 11 5231 5107 4 4 6 3 3 4 4
19

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

25 11 5032 4892 3 3 5 3 3 3 3
16

دانشگاه گيلان - رشت

30 10 4972 4495 4 3 4 3 2 2 3
13

دانشگاه خليج فارس - بوشهر

35 5 4599 3516 2 2 4 2 2 1 1
11

دانشگاه قم

32 7 4951 5527 3 4 5 2 2 2 3
9

دانشگاه سمنان

20 5 4808 5543 4 2 5 2 3 3 3
6

دانشگاه كاشان

22 9 5131 1868 4 4 5 4 3 4 4
5

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
13 7 4594 6367 3 3 5 3 2 2 1
3

دانشگاه زنجان

35 9 4667 7711 3 3 4 2 2 1 2
3

دانشگاه تبريز

شبانه
14 4 5131 7105 4 4 4 5 2 4 3
3

دانشگاه هنر اسلامي تبريز

30 10 4777 9364 3 3 3 4 2 2 2
8

دانشگاه گلستان - گرگان

25 11 4559 8142 3 3 4 3 2 2 2
3

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

شبانه
25 9 4610 9115 5015 3 3 4 2 2 2 2
3

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

35 15 4710 8920 8214 4 3 4 3 2 3 2
6

دانشگاه شهيد چمران اهواز

35 10 4575 8126 2 3 3 4 2 1 2
17

دانشگاه صنعتي شاهرود

30 11 4476 11368 8662 3 3 4 2 2 2 2
6

دانشگاه گلستان - گرگان

شبانه
5 3 4433 4 4 4 2 1 1 3
2

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
30 6 4695 9321 3 3 3 3 1 2 1
3

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

25 8 4645 3 4 5 2 2 1 2
6

دانشگاه هنر اسلامي تبريز

30 7 4522 9216 3 3 4 3 1 2 2
5

دانشگاه سمنان

شبانه
10 6 4607 12466 3 3 4 2 1 2 2
3

دانشگاه اروميه

50 8 4635 9098 2 3 3 3 2 1 1
9

دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد - مشهد

60 11 4613 13072 3 3 4 2 1 2 2
4

دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول

25 11 4372 13565 2 2 3 3 2 1 1
5

دانشگاه رازي کرمانشاه

50 10 4427 15021 3 2 3 2 1 2 2
1

دانشگاه غيرانتفاعي رسام - كرج

60 3 4744 4 4 3 5 2 1 2
1

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

50 11 4512 17320 2 3 3 2 1 1 2
11

دانشگاه كردستان - سنندج

35 12 4243 17148 8019 2 2 2 2 1 1 1
4

دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد

25 3 4323 2 2 3 1 1 1 2
0

دانشگاه بجنورد

40 10 4374 14313 15256 2 3 3 1 1 1 1
2

دانشگاه ملاير

60 11 4247 16132 11390 2 3 3 1 1 1 1
1

دانشگاه ايلام

30 7 4285 11112 2 2 3 1 1 1 1
2

دانشگاه غيرانتفاعي خيام - مشهد

60 8 4308 14759 3 3 3 1 1 1 2
2

دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند

60 12 4513 15039 21458 2 1 2 1 1 1 1
1

دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان

60 19 4421 17601 17268 2 2 3 2 1 1 1
2

دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-آبيک

60 8 4352 17229 16518 2 2 2 1 1 1 1
2

دانشگاه زابل

35 3 4090 2 3 3 1 1 1 1
1

دانشگاه صنعتي شاهرود

شبانه
15 3 2 3 2 2 1 1 1
2

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

شبانه
50 9 4167 21532 20394 2 2 2 2 1 1 1
2

دانشگاه بناب

45 8 4241 21466 10493 2 2 3 1 1 1 1
1

دانشکده فني ومهندسي گرمسار

شبانه
20 3 3 2 3 1 1 1 1
3

مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا

32 6 4322 2 3 2 3 1 1 1
2

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

30 5 4 4 5 6 3 3 3
8

دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران

11 5 5928 6 6 7 5 5 6 5
3

دانشگاه پيام نور تهران - تهران شرق

50 3 2 3 3 1 2 2 2
5