برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه صنعتي شريف - تهران

100 61 6218 714 536 183 267 6 7 8 5 6 7 6
77

دانشگاه تهران

65 26 5805 845 312 5 5 7 5 5 6 5
39

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران

50 21 5883 1253 1038 425 5 6 7 4 5 6 6
33

دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران

55 25 5623 1671 1301 597 971 5 5 6 5 4 5 5
14

دانشگاه صنعتي اصفهان

60 27 5334 2363 2112 1281 2000 4 5 6 4 3 4 4
21

دانشگاه اصفهان

30 12 5188 4527 1642 3 3 6 3 3 3 4
13

دانشگاه شيراز

25 12 4929 4108 2984 1005 4 4 6 4 4 4 4
15

دانشگاه تهران (محل تحصيل رضوانشهر گيلان)

25 4 5026 2963 3 3 3 2 2 2 3
1

دانشگاه فردوسي - مشهد

40 17 5083 4708 3176 1638 4 4 6 2 3 4 4
7

دانشگاه تبريز

27 13 5056 5276 4282 4 4 5 2 2 3 4
11

دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان)

20 7 5269 3907 4 4 5 4 2 3 3
0

دانشگاه كاشان

28 7 4625 3 3 4 2 2 2 2
3

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
30 6 5012 5650 3 3 4 3 3 3 3
3

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

63 19 4854 7161 5638 4340 3 3 4 2 2 3 2
4

دانشگاه يزد

40 17 4796 8469 6145 3725 3 3 5 2 2 2 3
6

دانشگاه شهيد چمران اهواز

40 7 4054 4386 3 2 4 1 1 1 2
4

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
10 5 4892 4 3 5 2 2 2 4
1

دانشگاه سمنان

50 8 4622 7597 3 3 5 1 2 3 4
0

دانشگاه خليج فارس - بوشهر

50 12 4404 5745 2 2 3 1 1 1 2
8

دانشگاه قم

50 12 4715 7825 3 4 4 2 2 3 3
1

دانشگاه گيلان - رشت

60 14 4719 7851 3 3 4 3 2 2 3
4

دانشگاه زنجان

40 6 4472 8916 2 2 2 2 1 1 2
3

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

30 6 4360 7037 2 2 3 1 1 1 2
1

دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز)

30 12 4584 11768 6726 3644 3 2 2 2 1 2 2
4

دانشگاه اروميه

40 12 4410 17037 7066 2 3 4 2 1 1 2
0

دانشگاه رازي کرمانشاه

40 4 4660 8470 4 3 3 4 1 1 2
6

دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول

50 8 4261 7785 1 2 2 1 1 1 2
5

دانشگاه صنعت نفت

30 11 4855 8338 3 4 3 1 1 2 2
0

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

35 12 4577 10559 3 4 5 2 2 2 3
2

دانشگاه تبريز

شبانه
18 10 4646 10076 6960 3 3 3 2 2 2 3
1

دانشگاه مازندران - بابلسر

30 10 4509 9853 3 2 5 1 1 2 2
5

دانشگاه اراک

50 10 4637 11018 2 3 4 1 1 2 2
5

مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا

32 4 4653 10248 2 3 3 1 1 2 2
3

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

شبانه
42 17 4541 10952 3 3 4 2 1 1 2
4

دانشگاه صنعتي شاهرود

45 10 4560 17824 14587 5104 3 3 3 1 1 1 2
1

دانشگاه صنعتي سهند - تبريز

45 18 4582 13220 9742 3 3 4 2 2 2 2
4

دانشگاه صنعتي همدان

40 9 4526 11500 3 2 3 2 1 1 2
1

دانشگاه كردستان - سنندج

45 4 4762 9540 1 2 3 2 1 1 1
3

دانشگاه ياسوج

60 11 4286 14741 2 2 3 1 1 1 2
4

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

60 14 4355 19433 7670 2 3 4 1 1 1 1
2

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
10 4 4450 13170 2 2 3 1 1 1 2
3

دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر

40 10 4472 14952 2 2 5 1 1 1 1
0

دانشگاه اردکان

30 7 4544 13590 3 3 4 1 2 1 2
0

دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان

40 5 4246 2 2 2 1 1 1 1
0

دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل

35 11 4391 14548 3 2 3 2 1 1 2
0

دانشگاه تفرش

50 6 4439 16678 3 2 3 1 1 1 2
0

دانشگاه صنعتي سهند - تبريز

شبانه
15 6 4565 14799 2 3 3 3 1 2 2
0

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

50 9 4602 16843 3 3 3 4 1 1 2
0

دانشگاه صنعتي سيرجان

45 6 4202 19651 12847 1 1 2 2 1 1 1
3

دانشگاه صنعتي بيرجند

50 9 4254 12073 16669 2 2 2 1 1 1 1
0

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

شبانه
18 5 4430 15593 1 2 2 1 1 1 1
1

دانشگاه بجنورد

60 16 4254 25748 25727 14791 2 2 2 1 1 1 1
0

دانشگاه صنعتي اروميه

60 9 4329 16453 9666 2 2 2 2 1 1 2
1

دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان

45 4 4300 2 2 3 2 1 1 1
0

دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل

شبانه
15 4 4341 2 2 1 1 1 1 2
0

دانشگاه صنعتي قوچان

60 6 4489 19639 2 1 2 1 1 1 1
0

دانشگاه زنجان

شبانه
40 11 4254 18070 1 2 2 1 1 1 1
0

دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر

شبانه
20 6 4345 18597 1 2 2 1 1 1 1
0

دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار

40 4 4239 20388 2 1 1 2 1 1 1
1

دانشگاه سمنان

شبانه
50 3 4221 2 1 2 1 1 1 1
0

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل

شبانه
20 7 4458 22267 2 2 2 1 1 1 1
0

دانشگاه مراغه

50 5 4104 1 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول)

شبانه
15 3 4066 23384 1 2 1 1 1 1 1
0

دانشگاه بناب

50 9 4154 26259 1 1 2 1 1 1 1
3

دانشگاه اصفهان

شبانه
5 3 4 6 6 2 3 3 3
0